สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 16:24

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าวนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  รายละเอียด

 
เงินอุดหนุนพิเศษฯ (เงิน ๒,๕๐๐) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2014 เวลา 12:02

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระคุณท่านทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียด หากพระคุณท่านรูปใดตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความเมตตาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวดันราธิวาส เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
โครงการสวดมนต์เสริมสร้างสันติสุข
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 11:31


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการสวดมนต์เสริมสร้างสันติสุขฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยเป็นการเชิญชวนข้าราชการ เยาวชน ประชาชน ร่วมกันสวดมนต์ทำจิตใจให้ผ่องใส และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ วัด และชุมชน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมการเยี่ยมวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 16:20


คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส นำโดย พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระครูบริหารสังฆานุวัตร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และคณะจากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยในครั้งนี้ ได้ออกเยี่ยมวัดในจังหวัดนราธิวาส ทั้งสิ้น ๒๕ วัด ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ และได้จัดให้มีกิจกรรมการถวายเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระเลขานุการทุกระดับ และครูสอนพระปริยัติธรรม
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 16:03


คณะสงฆ์จังหวัด โดย พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระครูบริหารสังฆานุวัตร เลขานุการจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมพระเลขานุการทุกระดับ และครูสอนพระปริยัติธรรมขึ้น ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมวางแผนการจัดการอบรมก่อนสอบนักธรรม ให้กับพระที่จะเข้าสอบทุกรูป เพื่อให้ผลการสอบนักธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยที่ประชุมได้ร่วมวางแผนการจัดการฝึกอบรม และกำหนดจัด ในวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 
เงินอุดหนุนพิเศษฯ (เงิน ๒,๕๐๐) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
วันพุธที่ 03 กันยายน 2014 เวลา 16:38

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระคุณท่านทุกรูปแล้ว  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียด หากพระคุณท่านรุปใดตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความเมตตาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
ขอเชิญร่วมพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิาส
วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 10:07

จังหวัดนราธิวาส ขอเรียนเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ตามรายชื่อแนบ ได้ร่วมกันพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส พร้อมกันในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 17:31

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  รายละเอียด

 
เงินอุดหนุนพิเศษฯ (เงิน ๒,๕๐๐) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 11:45

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระคุณท่านทุกรูปแล้ว  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  รายละเอียด หากพระคุณท่านรุปใดตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความเมตตาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 11:38

คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดวิธีการสรรหาสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดนราธิวาสโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส สัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฏหมายกำหนด สามารถเสนอชื่อตนเองเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดนราธิวาส โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมั้งการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสเป็นสำคัญ รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส  คลิก

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้120
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้187
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้469
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1143
mod_vvisit_counterเดือนนี้3768
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7010
mod_vvisit_counterทั้งหมด324393

ขณะนี้มีผู้ชม 3
IP ของคุณคือ 54.166.15.152
,
Now is: 2014-10-21 15:43

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ