สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
มาตรการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 15:40

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตู้พระธรรม)
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 15:27


วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดตานีนรสโมสร อ.เมือง จ.ปัตตานี องค์กรมัคค์ นำโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ได้ถวายตู้พระธรรมให้กับวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ และมีวัดในจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบตู้พระธรรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๑ วัด สำหรับวัดศรีสาคร ให้มารับตู้พระธรรมได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 15:19

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ งวดที่ ๒
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:31

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ถวายเงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ งวดที่ ๒ แล้ว รายละเอียดคลิกที่นี่ อนึ่งขอให้วัดที่ได้รับการอุดหนุนให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสตามกำหนดด้วย

 
กิจกรรมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตู้พระธรรม)
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:33

ขอนิมนต์เจ้าอาวาสวัดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือ ไปรับตู้พระธรรม พร้อมปัจจัยสนับสนุนวัด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท สำหรับใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ขอให้จัดพาหนะที่เหมาะสมสำหรับการขนย้ายอุปกรณ์ และให้นำอนุโมทนาบัตรไปในวันดังกล่าวด้วย รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:17

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:30

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
โครงการส่งเสริมสันติสุข อยู่เย็นเป็นสุข ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพุธที่ 27 เมษายน 2016 เวลา 16:15

กำหนดการเดินทางโครงการส่งเสริมสันติสุข อยู่เย้นเป็นสุข ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ (รุ่นสำหรับพระสงฆ์) กำหนดการเดินทาง คลิกที่นี่
รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ (รุ่นสำหรับฆราวาส) กำหนดการเดินทาง คลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันพุธที่ 27 เมษายน 2016 เวลา 16:06

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตู้พระธรรม)
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 11:28

ขอความเมตตาเจ้าคณะอำเภอ ได้พิจารณาคัดเลือกวัดเพื่อเข้ารับตู้พระธรรม ตามโครงการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ องค์กรมัคค์ โดยวัดที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นวัดที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน ดังนี้
๑. อำเภอเมือง ยี่งอ บาเจาะ  จำนวน ๒ วัด
๒. อำเภอตากใบ  จำนวน ๓ วัด
๓. อำเภอสุไหงโก-ลก  จำนวน ๑ วัด
๔. อำเภอแว้ง สุคิริน  จำนวน ๑ วัด
๕. อำเภอสุไหงปาดี  จำนวน ๑ วัด
๖. อำเภอระแงะ จะแนะ เจาะไอร้อง  จำนวน ๑ วัด
๗. ฝ่ายธรรมยุต  จำนวน ๑ วัด
โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับกลับมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิกที่นี่

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้15
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้123
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้718
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว748
mod_vvisit_counterเดือนนี้2874
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2750
mod_vvisit_counterทั้งหมด403951

ขณะนี้มีผู้ชม 3
IP ของคุณคือ 107.22.6.39
,
Now is: 2016-06-25 08:33

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ