อำนาจหน้าที่

 อำนาจหน้าที่ 

(1) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยะฐานะผู้สำเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการ และการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
(3) ดำเนินการตามนโยบาย และมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
(4) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
(5) ดูแล รักษา และจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง
(6) ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(7) ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มอบหมายในระดับจังหวัด

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,374