บุคลากร พศจ.นราธิวาส

 

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส 

นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
โทร. 06 5983 1732

 

 

นายศิรพลย์ สิงห์มณี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6019 9209

 

นางทิตยา  แซ่เลี่ยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
โทร. 08 9732 0981
นางสาวพชร อินทร์แก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
โทร. 08 6291 1900
นายประสิทธิ์  บุญละเอียด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
โทร. 09 7273 8076 

นายภาคิน  รอดสวัสดิ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 09 8708 0972
นายมนัสพาสน์  ชูสิริ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
โทร. 08 3799 1997
นางสาวพรรณฤมล   มาเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
โทร. 06 3541 8806 

 

                           
นายอาทิตย์  ขัดปุ๋ย
พนักงานขับรถยนต์ 1
โทร. 08 6593 0652
นายเอกพงษ์  ยอดแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ 2
โทร. 06 2210 6081
นางสาวอุไรวรรณ  จ่ายอ๋อง
พนักงานทำความสะอาด 
โทร. 09 1316 6701 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,374