ประเพณีบุญบั้งไฟ

  

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเสาร์ที่สอง เดือนมิถุนายน ของทุกปี มีประชาชนชาวไทยพุทธ-มุสลิม ทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนเพื่อนบ้านชาวมาเลเซีย มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,374