นายวิชัย  ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT 2 HD คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 3471/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบ Zoom ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มาตรการข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) และ ศบค. ที่ ๙/๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,750