บุคลากร พศจ.นราธิวาส

 

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส 

นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
โทร. 0 659 831 732

 

นายกิตติศักดิ์  แซ๋โค้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 872 901 997

 

นางทิตยา  แซ่เลี่ยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
โทร. 0 897 320 981
นางสาวพชร อินทร์แก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
โทร. 0 862 911 900
นายประสิทธิ์  บุญละเอียด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
โทร. 0 972 738 076  

 

(ว่าง)
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
 
(ว่าง)
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
 
นางสาวพรรณฤมล   มาเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
โทร. 0 635 418 806 

 

                           
นายอาทิตย์  ขัดปุ๋ย
พนักงานขับรถยนต์ 1
โทร. 0 865 930 652
นายเอกพงษ์  ยอดแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ 2
โทร. 0 622 106 081
นางสาวอุไรวรรณ  จ่ายอ๋อง
พนักงานทำความสะอาด 
โทร. 0 913 166 701 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,536