ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 สำหรับพระภิกษุ สามเณร จังหวัดนราธิวาส

          ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีแนวนโยบายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เชิงรุก ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กับประชาชนทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับพระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดในชุมชนด้วย โดยดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและให้ได้มากที่สุด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงจากโรค และลดอัตราการเสียชีวิต

กำหนดปฏิทินการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ดังนี้

     ๑. อำเภอสุไหงปาดี วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป 

         ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

     ๒. อำเภอสุไหงโก-ลก วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐  น. เป็นต้นไป 

         ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

     ๓. อำเภอเมืองนราธิวาส วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป 

        ณ วัดประชาภิรมย์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

     ๔. อำเภอตากใบ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐  น. เป็นต้นไป

        ณ วัดบุณณาราม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,439