การจัดประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ฯ จังหวัดนราธิวาส วันที่ ๒

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และมติที่ ๑๔๓/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม zoom (วันที่ ๒) ณ วัดตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีการควบควบและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดนราธิวาส "พื้นที่สีแดงเข้ม"

          ในการนี้ นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกับการสนองงานคณะสงฆ์" และถวายเครื่องอุปโภค บริโภค แก่เจ้าคณะอำเภอที่มาร่วมประชุมในวันนี้

          ซึ่งในวันนี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในระดับหนใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ zoom โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เป็นประธานเปิดการประชุม จึงได้นำเข้าที่ประชุมพระสังฆาธิการร่วมด้วย


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,245