การจัดประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และมติที่ ๑๔๓/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดนราธิวาส

          วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และมติที่ ๑๔๓/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม zoom ณ วัดนิคมแว้ง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีการควบควบและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดนราธิวาส "พื้นที่สีแดงเข้ม"

          ในการนี้ นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกับการสนองงานคณะสงฆ์" และถวายเครื่องอุปโภค บริโภค แก่เจ้าคณะอำเภอที่มาร่วมประชุมในวันนี้

          ในคราวประชุมพระสังฆาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส คณะสงฆ์ได้มีมติร่วมกันจัดการประชุมเป็นรายอำเภอ จำนวน ๕ ครั้ง  ดังนี้

           ๑) อำเภอสุไหงโก – ลก ร่วมกับอำเภอแว้ง – สุคิริน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วัดนิคมแว้ง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

          ๒) อำเภอระแงะ-จะแนะ-เจาะไอร้อง ร่วมกับอำเภอรือเสาะ – ศรีสาคร วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วัดตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

          ๓) อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมกับอำเภอยี่งอ – บาเจาะ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

          ๔) อำเภอสุไหงปาดี  ร่วมกับอำเภอตากใบ พร่อน เขต ๒  วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วัดโคกตา ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

          ๕) อำเภอตากใบ ยกเว้นพร่อน เขต ๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วัดบุณณาราม ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

         

 

          


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,247