สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

          จังหวัดนราธิวาสแจ้งเวียน สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ด่วนที่สุด-นธ-0017.2ว1595 ลว.25มี.ค. 64. ว1596 ลว 19 มี.ค.64.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,266