ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดโคกมะม่วง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 ประจำจังหวัดนราธิวาส และได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนใต้


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,346