การประชุมคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดของนราธิวาส

          วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูมศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส โดยนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

          เพื่อพิจารณาโครงการงานประเพณีต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในภาพรวมระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นนั้น ๆ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 หมวด 2 ซึ่งต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์ของการจัดงานตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

          (ก) ต้องเป็นกิจกรรม หรืองานที่จัดให้มีขึ้นสืบทอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

          (ข) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒธรรมอันดีงาม ความเสียสละ การมีส่วนร่วมและความสามัคคีในหมู่ชน

          (ค) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นความเชื่อสังคมโดยรวม และไม่มีลักษณะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

          (ง) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม

          (จ) มีสัดส่วนของกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีในพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พอสมควร  

 

 

 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,009