คำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ ๑๘)

          คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๕๖/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 256.2565 ลว.22 ม.ค.65.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,615