ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และพัฒนาวัดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

         วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และพัฒนาวัดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ณ วัดลอยประดิษฐ์ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,020