แบบประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID สำหรับศาสนสถานด้วยหลักการ Covid Free Setting

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับคงที่และมีแนวโน้มลดลง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ยกระดับความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

          โดยเร่งให้ศาสนสถานมีการประเมินตนเองด้วยแพลตฟอร์ม Thai stop covid plus (TSC+) ของกรมอนามัย

          สามารถทำแบบประเมินตนเองตามคิวอาร์โค้ด หรือ ลิ้งค์ข้างล่างนี้

                    

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/signin_form.php?&survey_id=MzEw


ไฟล์เอกสารประกอบ
21.01.65แบบประเมินตนเองสำหรับศาสนสถาน.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,051