ประชุมจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ข้อเสนอแนะ ความต้องการของคณะสงฆ์ และชาวพุทธในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

          วันพฤหัสบดีที่่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคณะปกครองสงฆ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล เพื่อจัดเตรียมการทำข้อมูลพื้นฐาน ข้อเสนอแนะ ความต้องการของคณะสงฆ์ และชาวพุทธในพื้นที่ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่มารับฟังในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

          โดยพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เป็นประธานการประชุม พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุม ณ วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  

          ในการนี้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อมูลพื้นฐานของพระ และข้อมูลอื่น ๆ ของทางราชการในส่วนที่รับผิดชอบของจังหวัดนราธิวาส


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,346