ประชุมเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ระดับอำเภอ จังหวัดนราธิวาส

          วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ระดับอำเภอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และ มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ และให้ดำเนินการ เรื่อง การจัดการประชุมคณะสงฆ์ตามภารกิจ ๖ ด้าน โดยให้จัดประชุมแยกตามระดับอำเภอ, เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ และประเพณีทอดกฐิน จังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเรื่องการสอบสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          ในการนี้ นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้้ นางทิตยา แซ่เลี่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญ และ นายประสิทธิ์ บุญละเอียด นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,158