การประชุมหารือมาตรการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ และประเพณีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

          วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมหารือมาตรการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ และประเพณีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

          ตามที่ ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดนราธิวาส (ศบค.นธ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานป้องกันและความมั่นคง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัด ร่วมจัดทำมาตรการการจัดประเพณีวันสารทเดือนสิบ และประเพณีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          ในการนี้ นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ จัดทำข้อมูลร่างมาตรการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดทำมาตรการดังกล่าวด้วยดี

 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,104