ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

          สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) และสื่อความรู้เกี่ยวกับ “ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ของสถาบันพระปกเกล้า

          บุคลากร ประชาชน นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (e-learning)ทางเว็บไซต์ https://kpi-elearning.com/ 

          สื่อความรู้เกี่ยวกับ “ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” https://sites.google.com/kpi.ac.th/bigrockproject/ 

          หนังสือ e-book “ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” https://kpi-lib.com/library/books/kpibook-28807/ 

 


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,317