รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดนราธิวาส พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2013 เวลา 11:05
จำนวนวัดในจังหวัดนราธิวาส
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดนราธิวาส 74 วัด
มหานิกาย 70 วัด
ธรรมยุต 4 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 73 วัด
มหานิกาย 69 วัด
ธรรมยุต 4 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดนราธิวาส
พระภิกษุ 502 รูป
มหานิกาย 488 รูป
ธรรมยุต 14 รูป
สามเณร 9 รูป
มหานิกาย 8 รูป
ธรรมยุต 2 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2556

viknastyle.com.ua/
smartum.by/
www.oncesearch.com