การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 15:01

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่