การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019 เวลา 11:48

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่