ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน วัดตันติการาม พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 14:30


วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวพรรณฤมล มาเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด จำนวน ๒ แห่ง ณ วัดตันติการาม ตำบลตันหยงลิมอ , วัดตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส