ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณวัด อุโบสถ อาคารเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในวัด พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 13:54


วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณวัด อุโบสถ อาคารเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในวัด เพื่อประกอบการขอรับความเห็นชอบในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคำขอและการพิจารณาอนุญาต ณ วัดเขานาคา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส