กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมฯ ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปี ๒๕๖๑ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 14:43

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งให้จังหวัดนราธิวาสดำเนินการรับสมัครบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
๑. กลุ่มพระภิกษุ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำภาคประชาสังคม  จำนวน ๒๐ คน
๒. เครือข่ายจิตอาสา ศอ.บต. (บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ นักประชาสัมพันธ์ นิติกร) จำนวน ๑ คน
๓. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  จำนวน ๑๐ คน

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ต้นสังกัด หรือติดต่อไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือคลิกที่หัวข้อด้านล่าง ทั้งนี้กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

หนังสือนมัสการเจ้าคณะจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
ใบสมัคร
หลักเกณฑ์