ประชาสัมพันธ์การปลดทำลายสำนวนคดี สำนวนบังคับคดี และเอกสารอื่นของศาลปกครองสงขลา พิมพ์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 14:46

ศาลปกครองสงขลา จะปลดทำลายสำนวนคดี สำนวนบังคับคดี และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หากคู่กรณีในคดีประสงค์จะขอรับเอกสารในสำนวนคดีคืน สามารถติดต่อได้ที่ศาลปกครองสงขลา ในวันและเวลาราชการ โดยนำหลักฐานการแสดงตนที่ทางราชการออกให้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี่ และขอข้อมุลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๔๙๔๕ - ๖ ต่อ ๑๓๒, ๑๑๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่