กิจกรรมการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตู้พระธรรม) พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 11:28

ขอความเมตตาเจ้าคณะอำเภอ ได้พิจารณาคัดเลือกวัดเพื่อเข้ารับตู้พระธรรม ตามโครงการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ องค์กรมัคค์ โดยวัดที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นวัดที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน ดังนี้
๑. อำเภอเมือง ยี่งอ บาเจาะ  จำนวน ๒ วัด
๒. อำเภอตากใบ  จำนวน ๓ วัด
๓. อำเภอสุไหงโก-ลก  จำนวน ๑ วัด
๔. อำเภอแว้ง สุคิริน  จำนวน ๑ วัด
๕. อำเภอสุไหงปาดี  จำนวน ๑ วัด
๖. อำเภอระแงะ จะแนะ เจาะไอร้อง  จำนวน ๑ วัด
๗. ฝ่ายธรรมยุต  จำนวน ๑ วัด
โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับกลับมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิกที่นี่