วิสัยทัศน์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิมพ์
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 21:59

วิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ. ๒๕๕๗)

  "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม"
 
พันธกิจ:
  ๑) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
  ๒) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
  ๓) จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
  ๔) ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
  ๕) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

 ยุทธศาสตร์
 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์
  ยุทธศาสตร์ที่๑ การเสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
  ยุทธศาสตร์ที่๒ การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
  ยุทธศาสตร์ที่๓ การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท
  ยุทธศาสตร์ที่๔ การส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
  ยุทธศาสตร์ที่๕ การพัฒนานโยบายและส่งเสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ
  ยุทธศาสตร์ที่๖ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นมืออาชีพ
www.slowtorrent.com/
www.pillsbank.net
www.oncesearch.com