อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พิมพ์
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 21:59

     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีอำนาจหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานพระพุทธศาสนา จัดการศาสนสมบัติ รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาในระดับจังหวัด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
     1. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยะฐานะผู้สำเร็จวิชาทางพระพุทธศาสนา รวมั้งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     2. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
     3. ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
     4. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
     5. ดูแล รักษา และจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง
     6. ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
     7. ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มอบหมายในระดับจังหวัด

 

 

slowtorrent.com/
pillsbank.net
oncesearch.com