Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ
เกี่ยวกับสำนักพุทธ
ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 15:14

ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนกลาง คลิ๊กที่นี่

ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนา ส่วนภูมิภาค  คลิ๊กที่นี่

 
ประวัติเจ้าคณะจังหวดันราธิวาส (มหานิกาย) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 13 มกราคม 2010 เวลา 09:12


พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน  ทนฺตจิตฺโต) นามเดิม อ่อน  ปิ่นพรหม เกิดวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2481 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล ที่บ้านต้นไทร หมู่ 2 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส บิดาชื่อนายเสาร์ มารดาชื่อ นางสุก อุปสมบท ณ วัดประชุมชลธารา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ตรงกับวันศุกร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน โดยมีพระครูสุวรรณคุณากรเป็นพระอุปัชฌายะ  พระครูพิศิษฐ์ธรรมโชติ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์บุญชู  เตชวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยะฐานะ
พ.ศ. 2493  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์
พ.ศ. 2505  จบนักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดประชุมชลธารา และสำเร็จแผนกศึกษาธรรมจากโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลาง การศึกษาพิเศษ มีความรู้ด้านภาษามลายูท้องถิ่นและมีความชำนาญก่อสร้างออกแบบวางแผน

ตำแหน่งงานการปกครอง
พ.ศ. 2506  เป็นเจ้าอาวาสวัดโบราณสถิตย์
พ.ศ. 2513  เป็นเจ้าคณะตำบลสุไหงปาดี
พ.ศ. 2517  ทำการแทนเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี เป็นเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และเป็นพระอุปัชฌาจารย์
พ.ศ. 2518  เป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา (1 กุมภาพันธ์)
พ.ศ. 2535  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขากง
พ.ศ. 2537  เป็นเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส (15 มีนาคม)

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2517  เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโทที่ พระครูมงคลคณาบดี
พ.ศ. 2524  เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก
พ.ศ. 2531  เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ
พ.ศ. 2537  เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญที่ พระอรรถโมลี
พ.ศ. 2545  เป็นพระราชาคณะ ชั้นราชที่ พระราชคุณาธาร
พ.ศ. 2549  เป็นพระราชาคณะ ชั้นเทพที่ พระเทพศีลวิสุทธิ์

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
พ.ศ. 2531  บุคคลดีเด่นเสมาทองคำ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาระดับชาติ วันวิสาขบูชา จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ได้รับโล่ห์เกียรติยศ คนดีศรีนรา สาขาผู้นำศาสนาจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. 2549  ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การศึกษาดูงานคณะสงฆ์ต่างประเทศ
พ.ศ. 2533  ศึกษาดูงานด้านศาสนา ณ ประเทศอินโดนีเซีย
พ.ศ. 2535  ศึกษาดูงานด้านศาสนา ณ ประเทศศรีลังกา
พ.ศ. 2541  ศึกษาดูงานด้านศาสนา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2544  ศึกษาดูงานด้านศาสนา ณ ประเทศอินเดียและเนปาล
พ.ศ. 2548  ศึกษาดูงานด้านศาสนา ณ ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐเวียดนาม และมาเลเซีย
พ.ศ. 2549  ศึกษาดูงานด้านศาสนา ณ ประเทศอินเดีย

 
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส (มหานิกาย) PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 22:42

พระเทพศีลวิสุทธฺิ์
เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา


พระโสภณคุณาธาร
รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
วัดทองดีประชาราม

 


พระครูพิพัฒนบุญเขตต
เจ้าคณะอำเภอเมืองฯ
วัดเขานาคา


พระครูปิยวรคุณ
เจ้าคณะอำเภอตากใบ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์


พระครูสุนทรเทพวิมล
จอ. สุไหงโก-ลกฯ
วัดโกลก-เทพวิมล


พระครูการุณยนิวิฐ
เจ้าคณะอำเภอระแงะฯ
วัดตันหยงมัส


พระครูสถิตสีลขันธ์
เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี
วัดโบราณสถิตย์


พระครูวรปัญญาประยุต
เจ้าคณะอำเภอรือเสาะฯ
วัดราษฎร์สโมสร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (0008.jpg)0008.jpg[ ]3 Kb
 
ประวัติและที่มาของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 21:59

เหตุผลและความจำเป็นการจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
   1. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องสนองงานคณะสงฆ์ และงานพระศาสนาตามระเบียบและกฎหมาย
       1.1 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 40 ให้ถือเสมือนว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลาง ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 5,000 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ      60,000 ไร่
       1.2 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 32 ทวิ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดร้างรวมทั้งที่วัดร้าง ที่ธรณีสงฆ์ และทรัพย์สินของวัดร้างต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 5,000 วัด
       1.3 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 34 การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่ดำเนินการเรื่องค่าผาติกรรม
       1.4 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 วัดที่มีพระสงฆ์ จำนวน 30,000 วัด แบ่งเขตจัดประโยชน์ที่วัดมีพระสงฆ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ของวัดทั่วประเทศ และการที่วัดต่าง ๆ จะจัดทำสัญญาเช่าเกิน 3 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นอกจากนั้นการเก็บเอกสาเกี่ยวกับวัด เช่น โฉนดที่ดินวัดมีพระสงฆ์ฯ ส่วนกลางเก็บไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนภูมิภาคเก็บไว้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนั้น จึงต้องมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้รับผิดชอบเรื่องนี้ด้วย
       1.5 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 การสร้างวัด ตั้งวัด รวมวัด ยุบ - เลิก - วัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จะต้องเสนอตามขั้นตอนผ่านทางคณะสงฆ์และส่วนราชการ เพื่อเสนอกระทรวง (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) และมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบ
       1.6 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ วัดใดร้างที่จะยกเป็นวัดมีพระสงฆ์พำนักอาศัย จะต้องผ่านตามขั้นตอน เจ้าคณะปกครองฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง เพื่อเสนอกระทรวง (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) และมหาเถรสมาคม
       1.7 การรับรองฐานะวัด วัดใดที่สร้งมานาน และไม่อาจจะค้นหาใบรับรองฐานะวัดได้ จำเป็นที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องออกใบรับรองแสดงฐานะวัดให้ จะต้องได้รับการตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อให้มีผลตามกฎหมายในฐานะวัดเป็นนิติบุคคล

   2. เหตุผลที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ
       2.1 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เรียกว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริม พัฒนาพระพุทธศาสนา และดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
       2.2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริม กิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา
       2.3 โครงสร้างส่วนราชกรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่นี้ ขาดหน่วยงานในระดับพื้นที่ ซึ่งสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยตรง ที่จะรองรับการกระจายอำนาจงานจากกองต่าง ๆ ในส่วนกลาง ดำเนินการตามนโยบาย การกระจายอำนาจของรัฐบาล จึงเป็นปัญหาที่จะทำให้ไม่สามารถพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจงานในส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีปริมาณกว้างขวางทั่วทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ของประเทศไทย ดังนั้น การมีหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมอัตรากำลังที่เหมาะสม จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง
       2.4 การประชุมสัมนาเรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ที่พุทธมณฑล ซึ่งการประชุมประกอบด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีมติร่วมกันว่าควรมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
       2.5 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ได้กำหนดให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

   จากหลักการและเหตุผลข้างต้นเห็นว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีขอบเขตกว้างขวางและมีความสำคัญยิ่ง เพราะประชาชนชาวไทยกว่าร้อยละ 90นับถือพระพุทธศาสนา ในส่วนของคณะสงฆ์นั้น มีส่วนสำคัญในฐานะเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน เป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในชาติ พระภิกษุสามเณร 370,844 รูป วัดวาอาราม 32,710 วัด กระจัดกระจายอยู่ในทุกตำบลหมู่บ้านทั่วประเทศไทย เหล่านี้คือภาระของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งรัฐบาล คณะสงฆ์และประชาชน จึงคาดหวังไว้อย่างมากว่า หน่วยงานนี้จะสามารถพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ อันหมายถึงจุดหมายปลายทางที่ความสงบสุขของสังคมและประชาชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม

 
วิสัยทัศน์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 21:59

วิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

"องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ:
๑) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
๒) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓) จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
๔) ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
๕) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ

อ่านเพิ่มเติม...
 


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้96
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้309
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว725
mod_vvisit_counterเดือนนี้2909
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3273
mod_vvisit_counterทั้งหมด525952

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-09-30 03:17

ราคาน้ำมันวันนี้