Home ประวัติสำนักพุทธ
ประวัติสำนักพุทธ
ประวัติและที่มาของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 21:59

เหตุผลและความจำเป็นการจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
   1. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องสนองงานคณะสงฆ์ และงานพระศาสนาตามระเบียบและกฎหมาย
       1.1 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 40 ให้ถือเสมือนว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลาง ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 5,000 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ      60,000 ไร่
       1.2 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 32 ทวิ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดร้างรวมทั้งที่วัดร้าง ที่ธรณีสงฆ์ และทรัพย์สินของวัดร้างต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 5,000 วัด
       1.3 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 34 การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่ดำเนินการเรื่องค่าผาติกรรม
       1.4 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 วัดที่มีพระสงฆ์ จำนวน 30,000 วัด แบ่งเขตจัดประโยชน์ที่วัดมีพระสงฆ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ของวัดทั่วประเทศ และการที่วัดต่าง ๆ จะจัดทำสัญญาเช่าเกิน 3 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นอกจากนั้นการเก็บเอกสาเกี่ยวกับวัด เช่น โฉนดที่ดินวัดมีพระสงฆ์ฯ ส่วนกลางเก็บไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนภูมิภาคเก็บไว้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนั้น จึงต้องมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้รับผิดชอบเรื่องนี้ด้วย
       1.5 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 การสร้างวัด ตั้งวัด รวมวัด ยุบ - เลิก - วัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จะต้องเสนอตามขั้นตอนผ่านทางคณะสงฆ์และส่วนราชการ เพื่อเสนอกระทรวง (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) และมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบ
       1.6 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ วัดใดร้างที่จะยกเป็นวัดมีพระสงฆ์พำนักอาศัย จะต้องผ่านตามขั้นตอน เจ้าคณะปกครองฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง เพื่อเสนอกระทรวง (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) และมหาเถรสมาคม
       1.7 การรับรองฐานะวัด วัดใดที่สร้งมานาน และไม่อาจจะค้นหาใบรับรองฐานะวัดได้ จำเป็นที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องออกใบรับรองแสดงฐานะวัดให้ จะต้องได้รับการตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อให้มีผลตามกฎหมายในฐานะวัดเป็นนิติบุคคล

   2. เหตุผลที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ
       2.1 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เรียกว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริม พัฒนาพระพุทธศาสนา และดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
       2.2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริม กิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา
       2.3 โครงสร้างส่วนราชกรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่นี้ ขาดหน่วยงานในระดับพื้นที่ ซึ่งสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยตรง ที่จะรองรับการกระจายอำนาจงานจากกองต่าง ๆ ในส่วนกลาง ดำเนินการตามนโยบาย การกระจายอำนาจของรัฐบาล จึงเป็นปัญหาที่จะทำให้ไม่สามารถพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจงานในส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีปริมาณกว้างขวางทั่วทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ของประเทศไทย ดังนั้น การมีหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมอัตรากำลังที่เหมาะสม จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง
       2.4 การประชุมสัมนาเรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ที่พุทธมณฑล ซึ่งการประชุมประกอบด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีมติร่วมกันว่าควรมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
       2.5 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ได้กำหนดให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

   จากหลักการและเหตุผลข้างต้นเห็นว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีขอบเขตกว้างขวางและมีความสำคัญยิ่ง เพราะประชาชนชาวไทยกว่าร้อยละ 90นับถือพระพุทธศาสนา ในส่วนของคณะสงฆ์นั้น มีส่วนสำคัญในฐานะเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน เป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในชาติ พระภิกษุสามเณร 370,844 รูป วัดวาอาราม 32,710 วัด กระจัดกระจายอยู่ในทุกตำบลหมู่บ้านทั่วประเทศไทย เหล่านี้คือภาระของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งรัฐบาล คณะสงฆ์และประชาชน จึงคาดหวังไว้อย่างมากว่า หน่วยงานนี้จะสามารถพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ อันหมายถึงจุดหมายปลายทางที่ความสงบสุขของสังคมและประชาชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม

 


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้15
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้96
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้308
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว725
mod_vvisit_counterเดือนนี้2908
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3273
mod_vvisit_counterทั้งหมด525951

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-09-30 03:00

ราคาน้ำมันวันนี้