Home สถานที่สำคัญของจังหวัด พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 14:16

ความเป็นมาของพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
1. คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยให้มีการจัดตั้งพุทธศาสนสถานที่มีลักษณะเดียวกับพุทธมณฑลในส่วนกลางให้แพร่หลายเพิ่มขึ้น สำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ประชุมปรึกษาเรื่องทางศาสนา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นสถานที่แสดงธรรม โดยอาจเรียกว่า "อนุพุทธมณฑล พุทธอุทยาน หรืออื่นใดก็ได้"
2. ในคราวประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอนุพุทธมณฑลในส่วนภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติสรุปแนวทางการดำเนินในเบื้องต้น 3 ประเด็น คือ

- ให้ใช้ชื่อ "พุทธมณฑลจังหวัด" เหมือนกันทุกจังหวัด เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ เอกภาพ และเป็นศักดิ์ศรีของจังหวัดนั้น ๆ
- อยู่ในการกำกับดูแลของจังหวัด โดยให้ประชาชนในจังหวัดเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา พัฒนา โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูล และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้ดำเนินงานหลักในระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในจังหวัด
- จังหวัดที่ดำเนินการไปแล้ว ให้ดำเนินการต่อ และแสดงความมุ่งมั่นตามเจตนาเดิมที่จะสร้างพุทธมณฑลจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรี
3. ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21/2548 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 ได้มีมติที่จะสนับสนุนการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ถือเป็นโครงการที่ร่วมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดมีพระพรหมเมธี วัดเทพสิรินทราวาส เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
4. ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 คณะกรรมการพิจารณาจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัด ได้เสนอผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมในกิจกรรมการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จำนวน 9 จังหวัด คือ
1) จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ 60 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
2) จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ 60 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์
3) จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ 143 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว
4) จังหวัดลำปาง พื้นที่ 80 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
5) จังหวัดพะเยา พื้นที่ 108 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียง อำเภอพะเยา
6) จังหวัดนครพนม พื้นที่ 3,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาแก อำเภอนาแก
7) จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ 1,174 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลศิลาและตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
8) จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ 150 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด
9) จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 114 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส
5. ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้นำเอาโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัด เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้เสนอโครงการพัฒนาพุทธอุทยานเขากงเป็นอนุพุทธมณฑลเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดนราธิวาสตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด (งบ CEO) ต่อมาในปีงบประมาณ 2550 ได้เสนอโครงการพัฒนาพุทธอุทยานเขากงเป็นพุทธมณฑลจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อีก 10 ล้านบาท
6. จังหวัดนราธิวาส ได้มีคำสั่ง ที่ 1624/2549 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพุทธอุทยานเขากง โดยมีเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรทางศาสนา ภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ
7. ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด (นายประชา เตรัตน์) ได้ดำริให้มีการจัดตั้งมูลนิธิพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล โดยมีทุนเริ่มแรกเป็นเงินสด 500,000 บาท มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อทำนุบำรุงรักษาและบูรณะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
2) เพื่อพัฒนาปรับปรุงบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา
4) เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ในกิจการสาธารณะประโยชน์
5) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547
มติมหาเถรสมาคม ที่ 382/2548 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดกิจกรรมร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของคณะสงฆ์
มติมหาเถรสมาคม ที่ 225/2549 เรื่อง กิจกรรมจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัด

ประวัติการก่อสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
การก่อสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เริ่มจากการดำริและปรารถนา ของทางคณะสงฆ์และทางราชการ ที่จะปรับปรุงพัฒนาเขากง  ซึ่งเป็นวัดหรือเป็นพุทธศาสนสถานเก่าแก่ มาแต่โบราณกาล ให้มีปูชนียวัตถุ และเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เป็นมิ่งขวัญสำหรับชาวพุทธในภาคใต้ กับเพื่อเป็นอนุสรณ์ย้อนหลังแต่อดีตกาลนานนับพันปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนสถานเขากง และสิบทอดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปไม่รู้จักสิ้นสุด
คณะสงฆ์ร่วมกับทางราชการจังหวัดนราธิวาส ปรารภปรึกษาร่วมกันที่จะปรับปรุงพัฒนาเขากงให้เป็น “พุทธอุทยาน” ที่สง่างามและเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับอดีตกาลนานนับพันปีที่ผ่านมา แต่ยากที่จะดำเนินการให้สำเร็จตามความประสงค์ได้เนื่องจากขาดปัจจัย ทางราชการจังหวัดนราธิวาส จึงได้เสนอรายงานขอให้ ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น (พ.ศ. ๒๕๐๙) ช่วยอุปถัมภ์ประกอบ ฯพณฯ พลเอกประภาส ท่านดำริอยู่แล้วที่จะก่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ให้เป็นศรีสง่าและเป็นมิ่งขวัญประจำภาคใต้ ฯพณฯ พลเอกประภาส จึงได้เดินทางมาตรวจดูสถานที่ ท่านมาเห็นสถานที่บริเวณเขากง มีชัยภูมิ ภูมิประเทศสวยงามเหมาะสมที่จะพัฒนาปรับปรุงให้เป็นพุทธอุทยานและก่อสร้างพระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ไว้เป็นศรีสง่า และเป็นมิ่งขวัญชาวพุทธประจำภาคใต้ตลอดไป
ฯพณฯ พลเอกประภาส จึงได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้น ( นายชำนาญ  ยุวบูรณ์ ) ประสานงานและปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ ทั้ง ๑๔ จังหวัดและให้ปรึกษาประสานงานกับทางคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาสและปรึกษาประสานงานกับตัวแทนชาวพุทธในจังหวัดนราธิวาสด้วย
เมื่อได้มีการประสานงานปรึกษากันแล้ว ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันกับดำริของทางจังหวัดนราธิวาส คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส และดำริของ ฯพณฯ พลเอกประภาส ตกลงดำเนินการในหลักการใหญ่ ๒ ข้อ คือ
๑. ก่อสร้างพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ เป็นพระประจำภาคใต้ บนยอดเขาในบริเวณเขากง ลูกที่สูงที่สุด๑  องค์
๒. พัฒนาปรับปรุงบริเวณเขากง เนื้อที่ ๑๔๒ ไร่ ให้สวยงามร่มรื่น เป็นพุทธอุทยานประจำภาคใต้ ให้ชื่อว่า “ พุทธอุทยานเขากง” สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปและให้เป็นจุดทัศนาจรแหล่งท่องเที่ยว

คณะกรรมการ – อนุกรรมการดำเนินการก่อสร้าง
กระทรวงมหาดไทย โดย ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูป และพัฒนาปรับปรุงบริเวณเขากง ขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลสำคัญ อาทิ
ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร     เป็นประธาน
พันเอกพิเศษ  ถนัด คอมันตร์         เป็นกรรมการ
พล อ. อ. ทวี  จุลทรัพย์             เป็นกรรมการ
พล ต. อ. ประเสริฐ  รุจิรวงศ์         เป็นกรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย              เป็นกรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๔ จ.ว. ภาคใต้  เป็นกรรมการ
มีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษา ๒ รูปคือ
ท่านเจ้าคุณพระไพโรจน์นราธิคุณเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
ท่านเจ้าครูวิสัยโสภณ                 เจ้าอาวาสวัดช้างให้       
นอกจากคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างคณะนี้แล้วกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูป และปรับปรุงพัฒนาบริเวณเขากง ขึ้นอีกคณะหนึ่งมีอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธาน อนึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการหาทุนก่อสร้าง ขึ้นอีกคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลสำคัญจำนวน ๖๐ คน อาทิ
นายพ่วง  สุวรรณรัฐ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด  ทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้
ข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภาคใต้
ผู้จัดการบริษัทห้างร้านในกรุงเทพ ฯ และภาคใต้บางแห่ง

ออกแบบและขนานนามพระพุทธปฏิมา
พระพุทธรูปใหญ่ ที่ก่อสร้างบนยอดเขากงองค์นี้ คณะกรรมการมีมติให้ขนานนามว่า “พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล” เพื่อเป็นมงคลนาม มีความหมายว่าเป็นพระพุทธรูปประจำภาคทักษิณ หรือภาคใต้ เป็นศรีสง่ามิ่งมงคลของชาวใต้ ทั้ง ๑๔ จังหวัด และชาวพุทธทั่วไป สำหรับการออกแบบ และดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นายจิตร บัวบุศย์ ศึกษานิเทศก์เอกกรมอาชีวศึกษา กระทรงศึกษาธิการ เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
การออกแบบพระพุทธลักษณะคณะกรรมการมีมติเสนอแนะให้ออกแบบก่อสร้างให้มีพุทธลักษณะของศิลปะอินเดียใต้ พระพุทธรูปลักษณะนี้ หรือสกุลนี้ พบมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกกันว่าพระพุทธรูปแบบเมืองนครศรีธรรมราช มีพุทธลัษณะพิเศษต่างจากแบบอื่น ๆ เน้นให้พระวรกายมีลักษณะสมบูรณ์ ล่ำสัน ทุกส่วนของพระวรกาย อนึ่ง ในการออกแบบ ฯพณฯ พลเอกประภาส ประธานคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง ได้มอบพระพุทธรูปโลหะผสมแบบสกุลศิลปะอินเดียใต้ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ ซ.ม. ซึ่งเป็นของส่วนตัวของท่านให้เป็นแบบ
แบบก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งองค์ เริ่มตั้งแต่ฐานรากขึ้นไป จนจดพระเกศบัวตูม พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาประดับโมเสดสีทองทั่วทั้งองค์ ประทับนั่งหันพระพักตร์ไปทางทิศตันออก

ลงมือดำเนินการก่อสร้าง
ลงมือก่อสร้าง วางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เมื่อวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๙ ในพิธีวางศิลาฤกษ์มี ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีสมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ รวมเวลาก่อสร้างเป็นเวลา รวม ๑,๑๘๕ วัน รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕,๒๐๔,๒๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)เป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และภาคใต้
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล มีขนาดพระวรกาย ดังต่อไปนี้
หน้าตักกว้าง  ๑๗.๐๐ เมตร
สูงจากใต้พระเพลา ถึงพระเกศบัวตูม  ๒๓.๐๐ เมตร          
สูงจากระดับดินบนยอดเนินเขาถึงพระเกศบัวตูม  ๒๘.๐๐ เมตร
สูงจากพระหนุถึงยอดพระเทศบัวตูม  ๙.๐๐ เมตร
พระพักตร์ กว้าง  ๕.๐๐  เมตร
ฐานกว้าง  ๑๑.๐๐ เมตร
ฐานยาว  ๑๘.๐๐ เมตร
ฐานสูง  ๔.๓๐ เมตร
ชานรอบ ๆ บานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปูพื้นด้วยหินอ่อนจากจังหวัดสระบุรีเป็นลานกว้างโดยรอบ ด้านละ ๗.๐๐ เมตร
หอระฆังและซุ้มทั้ง  ๔ ทิศ กว้างด้านละ ๓.๐๐ เมตร  สูง ๖.๕๐ เมตร
บันไดหินอ่อน จากพื้นราบขึ้นสู่ยอดเขาที่ประดิษฐานองค์พระมีทั้ง ๔ ด้าน ๔ ทิศ 
ด้านหน้าทางทิศตะวันออก  กว้าง  ๙.๕๐ เมตร
ด้าน ขวา -  ซ้าย  กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ซุ้มทั้ง ๔ ทิศ สร้างแบบซุ้มพระบรมธาตุเจดีย์ไชยาจังหวัดสุราษฏร์ธานี และแบบซุ้มพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช
ซุ้มหอระฆัง ซุ้มพระพุทธรูป ๔ มุม ออกแบบดัดแปลงมาจากเจดีย์โบราณของเขากง ที่ยังปรากฏซากอยู่บนเนินเขาลูกหนึ่งด้านเหนือ เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ และสืบทอดศิลปะโบราณของเขากง

พิธีพุทธาภิเษก และฉลองสมโภชน์
เมื่อการก่อสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลสร้างหอระฆังสร้างซุ้ม สร้างบันไดหินอ่อนขึ้นสู่ยอดเขา ทั้ง ๔ ทิศ แล้วเสร็จสมบูรณ์และได้ปรับปรุงพัฒนาบริเวณเขากงในเนื้อที่ ๑๔๒ ไร่ เป็นพุทธอุทยานสวยงามร่มรื่นเหมาะสมแล้ว
เพื่อให้พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญ เกิดสรรพมงคล แก่ผู้ได้มาเคารพสักการะบูชาเป็นจุดรวมศรัทธา รวมใจของชาวพุทธภาคใต้และชาวพุทธทั่วไป
ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พร้อมขออัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับบรรจุดินจากสังเวชนียสถาน คือดินจากสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้และที่ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งคณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้ บรรจุ ณ ที่พระอุระเบื้องซ้ายพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เมื่อ ณ วันที่ ๑๖  กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๑๓

ภาพชุดการก่อสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปี พ.ศ. 2502
จากหนังสือที่ระลึก พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล จังหวัดนราธิวาส ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548

 

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้40
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้505
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว806
mod_vvisit_counterเดือนนี้621
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3337
mod_vvisit_counterทั้งหมด520391

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-08-06 08:49

ราคาน้ำมันวันนี้