สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 12:18

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 12:07

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียด

 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2015 เวลา 08:51

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะร่วมดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงขอความร่วมมือกรณีได้รับเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสำรวจ โดยให้แสดงความคิดเห็นได้ยอ่างอิสระ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับไม่มีการเผยแพร่  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 02 กันยายน 2015 เวลา 17:00

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 16:48

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียด

 
การตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 14:02


วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัดเขตภาคใต้ประกอบด้วย นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นายอินทพร  จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ และนายวสวัตติ์  กิตติธีระสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบูรณะวัดฯ ได้มาตรวจประเมิน และติดตามการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งร่องรอยการปฏิบัติงานที่สอดคล้องรองรับกับตัวชี้วัดการประเมินทั้ง ๙ ตัวชี้วัด รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากร และข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาของจังหวัด และการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

 
เงินอุดหนุนการพัฒนาวัด (โครงการสวนสมุนไพรในวัด)
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 14:14

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนการพัฒนาวัด เพื่ออุดหนุนให้แก่วัดที่มีผลงานดีเด่นด้านสมุนไพร จำนวน ๓ วัด รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2015 เวลา 15:19


วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ โดยในเวลา ๐๗.๐๐ น. จัดให้มีกิจกรรมทำบัญตักบาตร และเวลา ๑๖.๐๐ น. จัดให้มีกิจกรรมการเวียนเทียน โดยมีพุทธศานิกชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2015 เวลา 14:54


วันที่ ๒๕ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส และวัดทองดีประชาราม ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่พระภิกษุสง สามเณร และไวยาวัจกร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ วัดทองดีประช่าราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพระภิกษุ สามเณร แและไวยาวัจกร จำนวน ๕๐ รูป/คน การอบรมครั้งนี้ มีพระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส/เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการก้าวย่างเส้นทางธรรม
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2015 เวลา 14:40


เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นักเรียน ครูอาจารย์ จากโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รวมจำนวน ๔๐ คน ได้จัดโครงการก้าวย่างเส้นทางธรรม โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ และการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาภายในพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และวัดเขากง โดยมีพี่ ๆ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้บรรยายให้ความรู้ และดูแลนักเรียน ครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้57
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้254
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว432
mod_vvisit_counterเดือนนี้1488
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1707
mod_vvisit_counterทั้งหมด456232

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2018-04-26 05:18

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ