สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การประกวดเรียงความ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันอังคารที่ 24 พฤษจิกายน 2015 เวลา 15:10

จังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดการประกวดเรียงความ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดส่งเรียงความเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษจิกายน 2015 เวลา 13:59

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่ อนึ่งในรายของ พระอธิการจิรพนธ์ ธมฺมจาโร เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนาราม มีข้อผิดพลาดเรื่องเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยจะดำเนินการถวายให้ในภายหลัง

 
การถวายทุนการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 02 พฤษจิกายน 2015 เวลา 12:41

ด้วยมีกำหนดดำเนินการถวายทุนการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส จึงขอความเมตตาเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ได้แจ้งพระภิกษุสามเณรตามบัญชีรายชื่อ มารับทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นด้วย รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 11:31

ตามที่มีข่าวที่เป็นกระแสสังคมในทีวีสาธารณะตลอดจนใน Social Network ว่า กรมบัญชีกลางมีแนวคิดลดและยกเลิกสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลางได้ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะลดและยกเลิกสิทธิ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 09:37


วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยภริยา ได้เข้ามาสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 12:28

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 12:18

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 12:07

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียด

 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2015 เวลา 08:51

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะร่วมดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงขอความร่วมมือกรณีได้รับเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสำรวจ โดยให้แสดงความคิดเห็นได้ยอ่างอิสระ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับไม่มีการเผยแพร่  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 02 กันยายน 2015 เวลา 17:00

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้72
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้211
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว438
mod_vvisit_counterเดือนนี้1108
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2044
mod_vvisit_counterทั้งหมด461423

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2018-07-18 01:54

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ