สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันจันทร์ที่ 07 พฤษจิกายน 2016 เวลา 10:18

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส กำหนดดำเนินการบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป และบวชศีลจาริณี จำนวน ๘๙ คน ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดยผู้ที่มีความประสงค์สมัครเขาร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัครได้ที่วัดใกล้บ้าน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 04 พฤษจิกายน 2016 เวลา 11:30

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอความกรุณาพระคุณท่านทุกรูปที่ได้รับการถวายนิตยภัต ได้จัดทำแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารและแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีตรงกับสมณศักดิ์ปัจจุบัน (ยกเว้นพระอธิการ และเจ้าอธิการ) รวบรวมนำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส โดยด่วน รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2016 เวลา 14:23

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้รับการประสานจากองค์กรมัคค์ โดยอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ประธานองค์กรมัคค์ ได้ระดมปัจจัยจากส่วนกลางมาถวายให้กับวัด/ที่พักสงฆ์ในจังหวัดนราธิวาส ที่ไม่สามารถรับกฐิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ จึงขอนิมนต์เจ้าอาวาส พร้อมด้วยไวยาวัจกรหรือกรรมการวัด มาร่วมพิธีรับมอบปัจจัยดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยให้นำอนุโมทนาบัตร มาในวันดังกล่าวด้วย จำนวน ๑ ใบ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2016 เวลา 14:16

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 15:46

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 15:43

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรทางศาสนา
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 09:26

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรทางศาสนาที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2016 เวลา 17:31

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 11:33

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นฯ
วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2016 เวลา 15:18

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ถวายเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นฯ แล้ว รายละเอียดคลิกที่นี่ อนึ่งขอให้วัดที่ได้รับการอุดหนุนได้ตรวจสอบโดยหากพบข้อผิดพลาดขอให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้68
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้16
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว475
mod_vvisit_counterเดือนนี้986
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1974
mod_vvisit_counterทั้งหมด500747

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2019-12-15 04:52

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ