สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิพิธนวกรรมโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งคา
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 16:27


วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวาทิน  กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิพิธนวกรรมโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งคา โดยมี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้มีข้าราชการ ประชาชน จากทั่วทุกพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากอ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 15:56

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับวัดที่เป็นศูนย์กลางในระดับอำเภอ จำนวน ๑๒ วัด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถว้น) ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
เงินอุดหนุนการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์เครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2019 เวลา 15:29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์เครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน ผ่านระบบธนาคาร โดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2019 เวลา 14:42

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 08:47

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
ใบสมัคร และกำหนดการ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 18:21

ใบสมัครโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  คลิกที่นี่

กำหนดการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  คลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 เวลา 12:08

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 เวลา 10:23

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:06

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:24

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้99
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้236
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว699
mod_vvisit_counterเดือนนี้135
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2761
mod_vvisit_counterทั้งหมด513174

ขณะนี้มีผู้ชม 3
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-06-02 09:31

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ