สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันพุธที่ 27 เมษายน 2016 เวลา 16:06

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตู้พระธรรม)
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 11:28

ขอความเมตตาเจ้าคณะอำเภอ ได้พิจารณาคัดเลือกวัดเพื่อเข้ารับตู้พระธรรม ตามโครงการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ องค์กรมัคค์ โดยวัดที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นวัดที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน ดังนี้
๑. อำเภอเมือง ยี่งอ บาเจาะ  จำนวน ๒ วัด
๒. อำเภอตากใบ  จำนวน ๓ วัด
๓. อำเภอสุไหงโก-ลก  จำนวน ๑ วัด
๔. อำเภอแว้ง สุคิริน  จำนวน ๑ วัด
๕. อำเภอสุไหงปาดี  จำนวน ๑ วัด
๖. อำเภอระแงะ จะแนะ เจาะไอร้อง  จำนวน ๑ วัด
๗. ฝ่ายธรรมยุต  จำนวน ๑ วัด
โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับกลับมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ งวดที่ ๑
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 09:49

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ถวายเงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ งวดที่ ๑ ให้วัดที่ดำเนินการโครงการ จำนวน ๗ วัด รายละเอียดคลิกที่นี่ สำหรับวัดที่ยังไม่ได้รับโอนเงิน จำนวน ๓ วัด ได้แก่ วัดบุณณาราม วัดฉัททันต์สนาน และ ท.พระธาตุภูเขาทอง ให้เร่งนำส่งแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโดยด่วน ตัวอย่างแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 09:05


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน รวมประมาณ ๑,๐๐๐ คน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 16:03

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 15:40

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การจัดทำรายงานทางการเงินของวัด (บัญชีรายรับ - รายจ่ายวัด)
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016 เวลา 14:07

ด้วยมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๐๗/๒๕๕๘ ได้รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองส่งบัญชีรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนของวัด ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทุก ๆ ๑ ปี จึงขอความเมตตาเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ได้แจ้งวัดในเขตปกครองได้จัดทำและส่งรายงานทางการเงิน (บัญชีรายรับ - รายจ่าย) ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อรายงานมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับทราบต่อไป หนังสือนำส่ง  มติมหาเถรสมาคม  คู่มือการจัดทำ 

 
เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 10:03

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้าบัญชีเงินฝากของวัดที่พระคุณท่านได้แจ้งไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิกที่นี่ โดยขอให้พระคุณท่านได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบตามกำหนดด้วย อนึ่งหากมีข้อผิดพลาดในการถวายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารขอให้รีบแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสทราบโดยด่วน เพื่อเร่งแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

 
เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 09:54

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบปกติ) เข้าบัญชีเงินฝากของวัดที่พระคุณท่านได้แจ้งไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิกที่นี่ โดยขอให้พระคุณท่านได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบตามกำหนดด้วย อนึ่งหากมีข้อผิดพลาดในการถวายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารขอให้รีบแจ้งโดยด่วน เพื่อเร่งแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 15:41

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้72
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้211
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว438
mod_vvisit_counterเดือนนี้1108
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2044
mod_vvisit_counterทั้งหมด461423

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2018-07-18 01:51

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ