สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (สตมวาร ๑๐๐ วัน)
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 10:46

ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สตมวาร ๑๐๐ วัน) ระหวา่งวันที่ ๑๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ สามารถจัดส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนวันบวช รายละเอียดคลิกที่นี่

 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีฯ
วันพุธที่ 30 พฤษจิกายน 2016 เวลา 15:27

สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สตมวาร ๑๐๐ วัน) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้ที่นี่ โดยจะปรับปรุงข้อมูลในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน คลิกที่นี่

 
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
วันพุธที่ 23 พฤษจิกายน 2016 เวลา 13:28

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน อัตราเงินเดือน ๘,๕๐๐ บาท ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
องค์กรมัคค์สนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพุธที่ 16 พฤษจิกายน 2016 เวลา 15:15


เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับองค์กรมัคค์ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริม เผยแผ่พระพุทธศาสนา นำโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ได้ระดมปัจจัยจากส่วนกลาง นำมาสนับสนุนวัดในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพระจำพรรษาไม่ครบ ๕ รูป และวัดที่เดือดร้อน รวม ๒๔ วัด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมการบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันพุธที่ 16 พฤษจิกายน 2016 เวลา 14:51

จังหวัดนราธิวาส มีหนังสือเชิญชวนให้ทุกภาพส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพการบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยแจ้งความประสงค์ขอบริจาคได้ที่ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส โทร. ๐๗๓ ๖๔๒๖๓๖ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส โทร. ๐๗๒ ๕๔๒ ๖๘๓ หรือ ๐๘๑ ๕๔๑๖๘๖๘ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาฯ ประจำปี 2559
วันจันทร์ที่ 14 พฤษจิกายน 2016 เวลา 15:31

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุ - สามเณร จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพระภิกษุ สามเณร ที่กำลังศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันจันทร์ที่ 07 พฤษจิกายน 2016 เวลา 10:18

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส กำหนดดำเนินการบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป และบวชศีลจาริณี จำนวน ๘๙ คน ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดยผู้ที่มีความประสงค์สมัครเขาร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัครได้ที่วัดใกล้บ้าน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 04 พฤษจิกายน 2016 เวลา 11:30

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอความกรุณาพระคุณท่านทุกรูปที่ได้รับการถวายนิตยภัต ได้จัดทำแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารและแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีตรงกับสมณศักดิ์ปัจจุบัน (ยกเว้นพระอธิการ และเจ้าอธิการ) รวบรวมนำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส โดยด่วน รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2016 เวลา 14:23

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้รับการประสานจากองค์กรมัคค์ โดยอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ประธานองค์กรมัคค์ ได้ระดมปัจจัยจากส่วนกลางมาถวายให้กับวัด/ที่พักสงฆ์ในจังหวัดนราธิวาส ที่ไม่สามารถรับกฐิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ จึงขอนิมนต์เจ้าอาวาส พร้อมด้วยไวยาวัจกรหรือกรรมการวัด มาร่วมพิธีรับมอบปัจจัยดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยให้นำอนุโมทนาบัตร มาในวันดังกล่าวด้วย จำนวน ๑ ใบ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2016 เวลา 14:16

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้71
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้24
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว525
mod_vvisit_counterเดือนนี้1178
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2315
mod_vvisit_counterทั้งหมด479121

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2019-02-17 10:26

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ