สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
เงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ.สุไหงปาดี)
วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2012 เวลา 13:35
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๕๕ (เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท) ให้กับพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอสุไหงปาดี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี งปม 2555
วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:22
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้นำข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ รายละเอียด
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ผ่านระบบธนาคาร
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 13:29
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ให้กับพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 11:03
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้กับพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
 
การประกวดบทความพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:45
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน เขียนบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" ลงเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งบทความ เรื่อง "พุทธชยันตี วิถีไทย วิถีพุทธ" เข้าประกวดชิงรางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ผ่านระบบธนาคาร
วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:10
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ให้กับพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  รายละเอียด
 
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรจังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 13:53
ด้วยจังหวัดนราธิวาส โดยดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และความเห็นชอบของคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้พระภิกษุ-สามเณร ที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น ทั้งแผนกบาลีและสามัญ ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุ-สามเณร ที่ปฏิบัติหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบมูลนิธิฯ ได้ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ หรือผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชื่อบัญชี "กองทุนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร จังหวัดนราธิวาส" เลขที่บัญชี "๙๘๐ ๘ ๐๙๒๖๕ ๘" แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 15:07
ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกรครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนดังกล่าว ผ่านระบบธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว รายละเอียด
 
หลักเกณฑ์การจัดสรรจำนวนกลุ่มเป้าหมายคนดีมีคุณธรรมของแต่ละอำเภอ
วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 เวลา 11:30
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แจ้งว่า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล โดยพิจารณาคัดสรรประชาชน/เยาวชน ที่นับถือศาสนาพุทธจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้รับการคัดสรร ทั้งสิ้น ๑๔ คน เป็นประชาชนจากอำเภอ ๆ ละ ๑ คน และเยาวชน ๑ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณาคัดสรร ประชาชนและเยาวชน ปฏิทินการดำเนินงาน ใบสมัตรและแบบบันทึกประวัติผลงาน(ประชาชน)  ใบสมัตรและแบบบันทึกประวัติผลงาน(เยาวชน)
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 เวลา 11:00
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ให้กับพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕  รายละเอียด
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้121
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้180
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้985
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1369
mod_vvisit_counterเดือนนี้5403
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7274
mod_vvisit_counterทั้งหมด305800

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 23.23.22.200
,
Now is: 2014-07-25 18:22

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ