สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 11:31

ตามที่มีข่าวที่เป็นกระแสสังคมในทีวีสาธารณะตลอดจนใน Social Network ว่า กรมบัญชีกลางมีแนวคิดลดและยกเลิกสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลางได้ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะลดและยกเลิกสิทธิ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 09:37


วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยภริยา ได้เข้ามาสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 12:28

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 12:18

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 12:07

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียด

 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2015 เวลา 08:51

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะร่วมดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงขอความร่วมมือกรณีได้รับเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสำรวจ โดยให้แสดงความคิดเห็นได้ยอ่างอิสระ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับไม่มีการเผยแพร่  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 02 กันยายน 2015 เวลา 17:00

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 16:48

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียด

 
การตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 14:02


วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัดเขตภาคใต้ประกอบด้วย นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นายอินทพร  จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ และนายวสวัตติ์  กิตติธีระสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบูรณะวัดฯ ได้มาตรวจประเมิน และติดตามการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งร่องรอยการปฏิบัติงานที่สอดคล้องรองรับกับตัวชี้วัดการประเมินทั้ง ๙ ตัวชี้วัด รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากร และข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาของจังหวัด และการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

 
เงินอุดหนุนการพัฒนาวัด (โครงการสวนสมุนไพรในวัด)
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 14:14

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนการพัฒนาวัด เพื่ออุดหนุนให้แก่วัดที่มีผลงานดีเด่นด้านสมุนไพร จำนวน ๓ วัด รายละเอียดคลิกที่นี่

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้54
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้121
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว460
mod_vvisit_counterเดือนนี้324
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2206
mod_vvisit_counterทั้งหมด423823

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 103.55.140.141
,
Now is: 2016-12-06 07:44

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ