สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ติดตามสอดส่องโครงการฯ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2013 เวลา 13:31


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดย นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พร้อมคณะ ได้ออกติดตามสองส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดนิคมแว้ง อำเภอแว้ง และวัดบุณณาราม อำเภอตากใบ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดไม่ได้มีข้อสังเกตุในการดำเนินการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแต่อย่างใด

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดส่งรายงานทางการเงินของวัด ประจำปี ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2013 เวลา 15:08

ขอให้วัดทุกวัดจัดทำรายงานทางการเงินของวัด ประจำปี ๒๕๕๖ จะปรับรอบระยะเวลาการจัดทำให้สอดคล้องกับปีงบประมาณของทางราชการ สำหรับปี ๒๕๕๖ ถือเป็นปีแรกที่จะดำเนินการ ดังนั้นรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินของวัด ประจำปี ๒๕๕๖ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และเมื่อวัดได้ดำเนินการจัดทำแล้ว ให้จัดส่งรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคมทราบต่อไป รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 16:45

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยได้นำฝากเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  รายละเอียด

 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๖
วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:36


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมการเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยในครั้งนี้ มี นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ พร้อมด้วย นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.  นายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพุทธศาสนิกชนอีกนับพันคน เข้าร่วมกิจกรรมการเวียนเทียนในครั้งนีด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจโครงการพัฒนาศาสนสถาน (วัด) จังหวัดนราธิาส
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:42

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และวิศวกรโยธา ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร่วมกันตรวจผลการดำเนินการโครงการพัฒนาศาสนสถาน (วัด) จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๕๖ (งบจังหวัด)  โดยครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการบูรณะ ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม หรือที่กำลังก่อสร้าง ให้มีความสมบูรณ์พร้อม สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 09:40

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้นำฝากเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2013 เวลา 13:30

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนยาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้นำฝากเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:43

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ให้กับพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียด

 
การพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:01


เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ให้พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัด ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการที่จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนา ได้มาควบคุม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุ - สามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:57

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้โอนเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุ - สามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

รายละเอียดการเบิกจ่าย อ.เมืองฯ, อ.ตากใบ, อ.สุไหงโก-ลกฯ, อ.สุไหงปาดี-ระแงะ-รือเสาะฯ 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้106
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้189
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้874
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1392
mod_vvisit_counterเดือนนี้3432
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5716
mod_vvisit_counterทั้งหมด335292

ขณะนี้มีผู้ชม 4
IP ของคุณคือ 54.205.122.62
,
Now is: 2014-12-18 15:28

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ