สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การทอดผ้าป่าให้กับวัดที่ไม่สามารถรับกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 18 พฤษจิกายน 2014 เวลา 16:40


นายมานะ  ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้นำคณะจากองค์กรมัคค์ นำโดย นายประเสริฐ  อุทัยเฉลิม ประธานองค์กรมัคค์ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้มาทอดผ้าป่าให้กับวัดในจังหวัดนราธิวาส ที่ไม่สามารถรับกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๓ วัด ได้แก่ วัดเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง วัดหิรัญวดี อำเภอตากใบ และวัดเกาะสวาด อำเภอตากใบ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพุธที่ 12 พฤษจิกายน 2014 เวลา 14:12

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้รับการประสานงานจากองค์กรมัคค์ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ระดมปัจจัยจากส่วนกลาง มาถวายให้กับวัด/ที่พักสงฆ์ ในจังหวัดนราธิวาสที่ไม่สามารถรับกฐิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอนิมนต์เจ้าอาวาสพร้อมด้วยไวยาวัจกร (ตามรายชื่อแนบ) เพื่อมารับมอบปัจจัยดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยขอให้นำอนุโมทนาบัตรมาในวันดังกล่าวด้วย  รายละเอียด

 
การย้ายที่ทำการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษจิกายน 2014 เวลา 16:24


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ย้ายที่ทำการจากเดิม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น ๓ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มาตั้งอยู่ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๔ ๒๖๘๓
หมายเลขโทรสาร ๐ ๗๓๕๔ ๒๖๘๔
เว็บไซต์ : http://nwt.onab.go.th
e - Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 16:24

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าวนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  รายละเอียด

 
เงินอุดหนุนพิเศษฯ (เงิน ๒,๕๐๐) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2014 เวลา 12:02

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระคุณท่านทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียด หากพระคุณท่านรูปใดตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความเมตตาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวดันราธิวาส เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
โครงการสวดมนต์เสริมสร้างสันติสุข
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 11:31


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการสวดมนต์เสริมสร้างสันติสุขฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยเป็นการเชิญชวนข้าราชการ เยาวชน ประชาชน ร่วมกันสวดมนต์ทำจิตใจให้ผ่องใส และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ วัด และชุมชน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมการเยี่ยมวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 16:20


คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส นำโดย พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระครูบริหารสังฆานุวัตร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และคณะจากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยในครั้งนี้ ได้ออกเยี่ยมวัดในจังหวัดนราธิวาส ทั้งสิ้น ๒๕ วัด ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗ และได้จัดให้มีกิจกรรมการถวายเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระเลขานุการทุกระดับ และครูสอนพระปริยัติธรรม
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 16:03


คณะสงฆ์จังหวัด โดย พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระครูบริหารสังฆานุวัตร เลขานุการจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมพระเลขานุการทุกระดับ และครูสอนพระปริยัติธรรมขึ้น ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมวางแผนการจัดการอบรมก่อนสอบนักธรรม ให้กับพระที่จะเข้าสอบทุกรูป เพื่อให้ผลการสอบนักธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยที่ประชุมได้ร่วมวางแผนการจัดการฝึกอบรม และกำหนดจัด ในวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 
เงินอุดหนุนพิเศษฯ (เงิน ๒,๕๐๐) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
วันพุธที่ 03 กันยายน 2014 เวลา 16:38

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระคุณท่านทุกรูปแล้ว  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียด หากพระคุณท่านรุปใดตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความเมตตาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
ขอเชิญร่วมพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิาส
วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 10:07

จังหวัดนราธิวาส ขอเรียนเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ตามรายชื่อแนบ ได้ร่วมกันพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส พร้อมกันในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  รายละเอียด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้80
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้84
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้164
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว728
mod_vvisit_counterเดือนนี้771
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3364
mod_vvisit_counterทั้งหมด390807

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 54.91.172.117
,
Now is: 2016-02-08 21:15

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ