สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 04 สิงหาคม 2014 เวลา 10:20

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 07 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:48

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  รายละเเอียด

 
การรายงานผลการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษา กองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 10:30

ขอให้พระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนการศึกษา ของกองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รายงานผลการศึกษาในปีดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบผลการดำเนินงาน และการพิจารณาให้ทุนการศึกษาของกองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป  รายละเอียด

 
การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาของกองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 10:27

ด้วยกองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ จะรับสมัครพระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษา และอยู่ปฏิบัติศาสนกิจประจำ ณ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทุนการศึกษาทั้งแผนกธรรมบาลี และแผนกสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยพระภิกษุสามเณรที่มีความประสงค์สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก

 
โครงการสวดมนต์เสริมสร้างสันติสุข
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 11:16


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการสวดมนต์เสริมสร้างสันติสุข เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นครั้งที่ ๕ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยโครงการนี้เป็นการเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้เข้ามาร่วมสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบ โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ที่ ๑ และที่ ๒ ของทุกเดือน ไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 10:51

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  รายละเอียด

 
แนวปฏิบัติการขอรับเงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาตใต้ (๒,๕๐๐)
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 13:01

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส (มหานิกาย) ได้กำแนดแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการจัดส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  รายละเอียด

 
กิจกรรมการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รุ่นที่ ๒)
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:04

อาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม ผู้บรรยายธรรมยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะช่วยเหลือสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้นำ ตู้พระธรรม หนังสือธรรมะ ซีดีธรรมะ มาถวายให้กับวัดในจังหวัดนราธิวาส รวม ๑๘ วัด ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยมีรายชื่อวัด ดังนี้  คลิก

ทั้งนี้ทางเจ้าภาพจะถวายปัจจัยให้กับวัดที่เดือดร้อนเรื่องการบิณฑบาตในวันดังกล่าวด้วย โดยหากวัดใดที่เดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวให้แจ้งรายชื่อ พร้อมภาพถ่ายจำนวน ๓ ภาพ (ป้ายวัด และภาพทั่วไป) นำส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 
การคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:48


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากครบวาระ ๓ ปี ในการประชุมดังกล่าวมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม อีกทั้งมี ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงปาดี ร่วมสังเกตุการณ์ โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือกให้ พระโสภณคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม/รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวดันราธิวาส เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ในส่วนของผู้แทนเจ้าอาวาส จากจังหวัดนราธิวาส

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:27

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ (สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด และสำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยขอให้สำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนได้ตอบรับการรับเงินอุดหนุน และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบด้วย  รายละเอียด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้145
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้44
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1010
mod_vvisit_counterเดือนนี้4640
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3986
mod_vvisit_counterทั้งหมด373911

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 107.21.175.43
,
Now is: 2015-08-30 10:31

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ