สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาฯ ประจำปี ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2015 เวลา 10:57

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการรับสมัครพระภิกษุสามเณร ที่กำลังศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งแผนกธรรมบาลีและสามัญ เพื่อรับทุนการศึกษา โดยกำหนดให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์เพื่อพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:14


เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้พร้อมกันพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพุทธศาสนาสถาน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ ๒๕๐ คน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมมือในการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยาวชนจากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:51


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนซึ่งมีเชื่้อชาติไทยจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้เข้ามาศึกษาดูงาน และนมัสการองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ภายในพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:41

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๓๐ ม่ิถุนายน ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:23

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  รายละเอียด

 
ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2015 เวลา 15:51

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด จำนวน ๑๗ รายการ โดยกำหนดดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  รายละเอียด

 
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัึฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2015 เวลา 15:56


เมื่อวันที่ ๑๒ เมาายน ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วยคณะจากพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดนราธิวาส โดยการถวายน้ำปานะ ให้กับสามเณรที่ทำการบวชภาคฤดูร้อน ยังวัดต่าง ๆ จำนวน ๔ วัด ได้แก่ วัดฉัททันต์สนาน วัดชลธาราวาส วัดโคกเคียน และวัดพรหมนิวาส ทั้งนี้ได้บรรยายถวายความรู้ให้กับสามเณรยังวัดพรหมนิวาส ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
สามเณรจากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2015 เวลา 11:49


เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. สามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จากวัดลีนานนท์ ที่พักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง และวัดชลธาราวาส รวมประมาณ ๑๐๐ รูป ได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นกับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณหน้าลานพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. สามเณรข้างต้น ได้รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนจังหวัดนราธิวาส

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 09:56

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  รายละเอียด

 
การร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ "วันสายใจไทย" ประจำปี 2558
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2015 เวลา 15:06

ด้วย มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัภม์แจ้งว่า จะจัดรายการพิเศษวันสายใจไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ออกอากาศทางสถานีวิทยุดทรศัพท์กองทัพบก ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๓๐ น. ถึง เวลา ๐๐.๓๐ น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และครบรอบ ๔๐ ปี ปี ของมฺลนิธิฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมชมรายการบริจาคเงินโดยตรงผ่านรายการ  รายละเอียด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้170
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้45
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1354
mod_vvisit_counterเดือนนี้4603
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3969
mod_vvisit_counterทั้งหมด413310

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 54.81.51.15
,
Now is: 2016-08-28 07:23

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ