สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:48


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากครบวาระ ๓ ปี ในการประชุมดังกล่าวมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม อีกทั้งมี ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงปาดี ร่วมสังเกตุการณ์ โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือกให้ พระโสภณคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม/รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวดันราธิวาส เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ในส่วนของผู้แทนเจ้าอาวาส จากจังหวัดนราธิวาส

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:27

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ (สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด และสำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยขอให้สำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนได้ตอบรับการรับเงินอุดหนุน และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบด้วย  รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:15

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  รายละเอียด

 
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบ ๑๐๐ ปี เมืองนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 11:16

จังหวัดนราธิวาส จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี เมืองนราธิวาส เนื่องในโอกาสที่เมืองนราธิวาส จะครบรอบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดตามเอกสารแนบ  รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2014 เวลา 14:45

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการ ถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:32

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการ ถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ รายละเอียด

 
งานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๖ ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 09:10


ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๖ ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยในงานดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การเจริญพระพุทธมนต์ การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรม และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เยาวชน ในจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้มีผู้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตมากมาย ทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธ และพี่น้องชาวไทยมุสลิม

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ผ่านระบบธนาคาร
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 09:50

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการ ถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 15:38

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการ ถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 11:45

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการ ถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  รายละเอียด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้94
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้147
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้360
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว878
mod_vvisit_counterเดือนนี้3710
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4502
mod_vvisit_counterทั้งหมด368850

ขณะนี้มีผู้ชม 3
IP ของคุณคือ 54.91.227.227
,
Now is: 2015-07-28 17:20

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ