สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2013 เวลา 14:53

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรจังหวัดนราธิวาส ได้ขยายระยะเวลารับสมัครรับทุนการศึกษา โดยสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายแด่พระภิกษุสาเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2013 เวลา 14:00

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้โอนเงินอุดหนุนพิเศษถวายแด่พระภิกษุ - สามเณร ที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียด อ.เมือง, อ.ตากใบ, อ.สุไหงปาดีฯ, อ.สุไหงโก-ลกฯ, คณะสงฆ์ธรรมยุต

 
การแอบอ้างชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี)
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 11:21

ด้วยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ได้มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อขอบงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา  ประสพดี) ไปทำการหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ ดังนั้นหากผู้ใดทราบว่ามีการกระทำดังกล่าว ให้แจ้งได้ที่ส่วนราชการทุกแห่ง เพื่อจะดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 19:14

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุ-สามเณรที่ปฏิบัติศ่าสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 10:29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้โอนเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุ-สามเณร ที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด อ. เมือง-ยี่งอ-บาเจาะ, อ.ตากใบ, อ.ระแงะ-สุไหงปาดี-รือเสาะ, อ.สุไหงโก-ลก - แว้ง-สุคิริน, ธรรมยุต

 
การพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 09:20


เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ชุมชน ในการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพุทธศาสนสถานที่มีความสำคัญยิ่งของจังหวัด ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ทั้งนี้ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ ชุมชน ในการให้ความร่วมมือในการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสในทุกครั้งด้วยดีตลอดมา

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ติดตามสอดส่องโครงการฯ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2013 เวลา 13:31


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดย นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พร้อมคณะ ได้ออกติดตามสองส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดนิคมแว้ง อำเภอแว้ง และวัดบุณณาราม อำเภอตากใบ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดไม่ได้มีข้อสังเกตุในการดำเนินการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแต่อย่างใด

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดส่งรายงานทางการเงินของวัด ประจำปี ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2013 เวลา 15:08

ขอให้วัดทุกวัดจัดทำรายงานทางการเงินของวัด ประจำปี ๒๕๕๖ จะปรับรอบระยะเวลาการจัดทำให้สอดคล้องกับปีงบประมาณของทางราชการ สำหรับปี ๒๕๕๖ ถือเป็นปีแรกที่จะดำเนินการ ดังนั้นรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินของวัด ประจำปี ๒๕๕๖ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และเมื่อวัดได้ดำเนินการจัดทำแล้ว ให้จัดส่งรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคมทราบต่อไป รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 16:45

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยได้นำฝากเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  รายละเอียด

 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๖
วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:36


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมการเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยในครั้งนี้ มี นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ พร้อมด้วย นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.  นายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพุทธศาสนิกชนอีกนับพันคน เข้าร่วมกิจกรรมการเวียนเทียนในครั้งนีด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้94
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้162
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1098
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1315
mod_vvisit_counterเดือนนี้5092
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5914
mod_vvisit_counterทั้งหมด348939

ขณะนี้มีผู้ชม 4
IP ของคุณคือ 54.145.254.249
,
Now is: 2015-02-27 14:27

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ