สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
เงินอุดหนุนพิเศษฯ (เงิน ๒,๕๐๐) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
วันพุธที่ 03 กันยายน 2014 เวลา 16:38

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระคุณท่านทุกรูปแล้ว  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียด หากพระคุณท่านรุปใดตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความเมตตาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
ขอเชิญร่วมพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิาส
วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 10:07

จังหวัดนราธิวาส ขอเรียนเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ตามรายชื่อแนบ ได้ร่วมกันพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส พร้อมกันในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 17:31

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  รายละเอียด

 
เงินอุดหนุนพิเศษฯ (เงิน ๒,๕๐๐) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 11:45

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระคุณท่านทุกรูปแล้ว  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  รายละเอียด หากพระคุณท่านรุปใดตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความเมตตาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 11:38

คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดวิธีการสรรหาสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดนราธิวาสโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส สัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฏหมายกำหนด สามารถเสนอชื่อตนเองเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดนราธิวาส โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมั้งการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสเป็นสำคัญ รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส  คลิก

 
การจัดเทศน์มหาชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2014 เวลา 13:30


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกันจัดเทศน์มหาชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นการเทศน์คาถาพัน และในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นการเทศน์กัณฑ์ราย (เทศน์แบบประยุกต์) และมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดเทศน์มหาชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญให้คงอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 13:42

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้จัดตั้งศูนย์ Hotline  ขึ้น  เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นพับ ศูนย์ Hotline

 
การจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 11:49

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2014 เวลา 17:09


เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และวัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ในครั้งนี้มี นายณัฐพงค์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี และพระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสวดมนต์เสริมสร้างสันติสุข
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2014 เวลา 17:42


เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการสวดมนต์เสริมสร้างสันติสุขขึ้น ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๘ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในครั้งนี้มี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมาเป็นประธาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้มีการสวดมนต์ ทำจิตใจให้สงบ ผ่องใส โดยกำหนดจัดทุกวันพฤหัสบดีที่ ๑ และ ที่ ๒ ของทุกเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖๗

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้29
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้65
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้29
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว548
mod_vvisit_counterเดือนนี้2655
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3012
mod_vvisit_counterทั้งหมด383767

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 54.91.55.59
,
Now is: 2015-11-29 13:53

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ