สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 14:12

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 14:32

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 07 สิงหาคม 2017 เวลา 14:40

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:16

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร
วันอังคารที่ 04 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:35

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017 เวลา 16:33

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
เงินอุดหนุนการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์เครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 14:53

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ถวายเงินอุดหนุนการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์เครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ (รอบที่ ๑) ให้กับวัดต่าง ๆ จำนวน ๖ วัด ่ผานระบบธนาคาร รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ประชาสัมพันธ์การปลดทำลายสำนวนคดี สำนวนบังคับคดี และเอกสารอื่นของศาลปกครองสงขลา
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 14:46

ศาลปกครองสงขลา จะปลดทำลายสำนวนคดี สำนวนบังคับคดี และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หากคู่กรณีในคดีประสงค์จะขอรับเอกสารในสำนวนคดีคืน สามารถติดต่อได้ที่ศาลปกครองสงขลา ในวันและเวลาราชการ โดยนำหลักฐานการแสดงตนที่ทางราชการออกให้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี่ และขอข้อมุลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๔๙๔๕ - ๖ ต่อ ๑๓๒, ๑๑๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจฯ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 14:43

ราคากลางการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศานกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:28

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้68
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้13
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว475
mod_vvisit_counterเดือนนี้983
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1974
mod_vvisit_counterทั้งหมด500744

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2019-12-15 04:14

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ