สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การแอบอ้างชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี)
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 11:21

ด้วยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ได้มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อขอบงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา  ประสพดี) ไปทำการหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ ดังนั้นหากผู้ใดทราบว่ามีการกระทำดังกล่าว ให้แจ้งได้ที่ส่วนราชการทุกแห่ง เพื่อจะดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 19:14

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุ-สามเณรที่ปฏิบัติศ่าสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 10:29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้โอนเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุ-สามเณร ที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด อ. เมือง-ยี่งอ-บาเจาะ, อ.ตากใบ, อ.ระแงะ-สุไหงปาดี-รือเสาะ, อ.สุไหงโก-ลก - แว้ง-สุคิริน, ธรรมยุต

 
การพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 09:20


เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ชุมชน ในการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพุทธศาสนสถานที่มีความสำคัญยิ่งของจังหวัด ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ทั้งนี้ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ ชุมชน ในการให้ความร่วมมือในการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสในทุกครั้งด้วยดีตลอดมา

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ติดตามสอดส่องโครงการฯ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2013 เวลา 13:31


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดย นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พร้อมคณะ ได้ออกติดตามสองส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดนิคมแว้ง อำเภอแว้ง และวัดบุณณาราม อำเภอตากใบ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดไม่ได้มีข้อสังเกตุในการดำเนินการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแต่อย่างใด

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดส่งรายงานทางการเงินของวัด ประจำปี ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2013 เวลา 15:08

ขอให้วัดทุกวัดจัดทำรายงานทางการเงินของวัด ประจำปี ๒๕๕๖ จะปรับรอบระยะเวลาการจัดทำให้สอดคล้องกับปีงบประมาณของทางราชการ สำหรับปี ๒๕๕๖ ถือเป็นปีแรกที่จะดำเนินการ ดังนั้นรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินของวัด ประจำปี ๒๕๕๖ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และเมื่อวัดได้ดำเนินการจัดทำแล้ว ให้จัดส่งรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคมทราบต่อไป รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2013 เวลา 16:45

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยได้นำฝากเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  รายละเอียด

 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๖
วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:36


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมการเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยในครั้งนี้ มี นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ พร้อมด้วย นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.  นายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพุทธศาสนิกชนอีกนับพันคน เข้าร่วมกิจกรรมการเวียนเทียนในครั้งนีด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจโครงการพัฒนาศาสนสถาน (วัด) จังหวัดนราธิาส
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:42

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และวิศวกรโยธา ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร่วมกันตรวจผลการดำเนินการโครงการพัฒนาศาสนสถาน (วัด) จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๕๖ (งบจังหวัด)  โดยครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการบูรณะ ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม หรือที่กำลังก่อสร้าง ให้มีความสมบูรณ์พร้อม สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 09:40

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้นำฝากเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้219
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้217
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้799
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1385
mod_vvisit_counterเดือนนี้5394
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5870
mod_vvisit_counterทั้งหมด343327

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 54.204.146.61
,
Now is: 2015-01-28 23:10

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัด



วัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส



พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส




วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ