สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร
วันอังคารที่ 04 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:35

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017 เวลา 16:33

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
เงินอุดหนุนการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์เครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 14:53

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ถวายเงินอุดหนุนการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์เครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ (รอบที่ ๑) ให้กับวัดต่าง ๆ จำนวน ๖ วัด ่ผานระบบธนาคาร รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ประชาสัมพันธ์การปลดทำลายสำนวนคดี สำนวนบังคับคดี และเอกสารอื่นของศาลปกครองสงขลา
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 14:46

ศาลปกครองสงขลา จะปลดทำลายสำนวนคดี สำนวนบังคับคดี และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หากคู่กรณีในคดีประสงค์จะขอรับเอกสารในสำนวนคดีคืน สามารถติดต่อได้ที่ศาลปกครองสงขลา ในวันและเวลาราชการ โดยนำหลักฐานการแสดงตนที่ทางราชการออกให้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี่ และขอข้อมุลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๔๙๔๕ - ๖ ต่อ ๑๓๒, ๑๑๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจฯ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 14:43

ราคากลางการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศานกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:28

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วันอังคารที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 11:28

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการห้องรับรองพระภิกษุ สามเณร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2017 เวลา 13:41

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่า ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้ดำเนินการปรับปรุงป้องรับรองพระภิกษุ สามเณร บริเวณชั้น ๓ (ด้านทิศเหนือ) อาคารผู้โดยสารในประเทศ อาคาร ๒ เพื่อเป็นห้องสำหรับพระภิกษุ สามเณร พักรอก่อนขึ้นเครื่อง โดยท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมฯ ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 09:55

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งว่าได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
๑. กลุ่มพระภิกษุ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำพลังมวลชน จำนวน ๒ คน
๒. กลุ่มเครือข่ายจิตอาสา ศอ.บต. (บัณฑิตอาสา นัำประชาสัมพันธ์ นิติกร) จำนวน ๒ คน
๓. ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จำนวน ๒ คน

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องผ่านต้นสังกัด มาย้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อคณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัดจะได้ดำเนินการต่อไป  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๒ สักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017 เวลา 09:58


เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะจากเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๑๒ ซึ่งประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน ได้เข้ามาสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ณ พุทธมณฑลจังหวดันราธิวาส โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับแก่คณะในครั้งนี้ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้71
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้27
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว525
mod_vvisit_counterเดือนนี้1181
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2315
mod_vvisit_counterทั้งหมด479124

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2019-02-17 11:07

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ