สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 14:19


วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นางสาวพชร อินทร์แก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนราธิวาส ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม


 

อ่านเพิ่มเติม...
 
วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 13:59


วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย พระครูปัญญาภิรมย์ เจ้าคณะตำบลบางนาค/เจ้าอาวาสวัดประชาภิรมย์ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส อ.วิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณวัด อุโบสถ อาคารเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในวัด
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 13:54


วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณวัด อุโบสถ อาคารเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในวัด เพื่อประกอบการขอรับความเห็นชอบในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคำขอและการพิจารณาอนุญาต ณ วัดเขานาคา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจ และให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 13:47


วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ คณะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และทหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจ และให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินการโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 11:32

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินการโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ ๑๕๑ ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ ๓ เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.)
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 11:23


วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เพื่อให้การทบทวนและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทให้เป็นบัญชีชุดเดียวกันของจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 เวลา 12:17


วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางทิตยา แซ่เลี่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วม รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน zoom ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม


อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่สำรวจวัดร้าง
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 เวลา 12:15

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางสาวชญานุศภัฒค์ ชูสิงแค นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่สำรวจวัดร้าง เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการปรับปรุงทะเบียนวัดร้างให้เป็นปัจจุบัน จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลพร่อน ตำบลบางขุนทอง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ และตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
ถวายตั๋วแลกเงินพระราชทานค่าข้าวสาร ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 เวลา 12:05


วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจ และถวายตั๋วแลกเงินพระราชทานค่าข้าวสาร ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายวัดชนาราม เป็นประจำทุกเดือน พร้อมร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระครูจิรปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชนาราม ในการนี้ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดชนาราม ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจ และถวายตั๋วแลกเงินพระราชทานค่าข้าวสาร
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 เวลา 16:51

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายบุญพาส รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจ และถวายตั๋วแลกเงินพระราชทานค่าข้าวสาร ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายวัดพระพุทธ เป็นประจำทุกเดือน ในการนี้ได้ร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระครูอนันตพุทธคุณ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธ ณ วัดพระพุทธ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้504
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว806
mod_vvisit_counterเดือนนี้620
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3337
mod_vvisit_counterทั้งหมด520390

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-08-06 08:39

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ