สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม 2552
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2009 เวลา 13:45

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม 2552 ให้กับพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 
หนังสือ
รายละเอียดการจ่ายเงิน

 
การถวายเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือวัดใน จชต. (อ.สุไหงโก-ลก/แว้ง/สุคิริน)
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2009 เวลา 10:36

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2552 เฉพาะวัดและที่พักสงฆ์ ในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก แว้ง สุคิริน แล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 โดยขอให้วัดที่ได้รับการอุดหนุน ได้จัดทำใบตอบรับเงินอุดหนุนและใบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตามกำหนดด้วย
รายละเอียดการจ่ายเงิน
แบบรายงานและแบบตอบรับ 

 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 13:01
จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ ประปี 2552 ณ สนามบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายวินัย  ครุวรรณพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน โดยในพิธีมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 77 รูป รับบิณฑบาต และมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน
อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือวัดใน จชต. (อ.สุไหงปาดี และ อ.ตากใบ)
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2009 เวลา 10:46
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2552 เฉพาะวัดและที่พักสงฆ์ ในเขตอำเภอสุไหงปาดี และอำเภอตากใบ แล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 โดยขอให้วัดที่ได้รับการอุดหนุน ได้จัดทำใบตอบรับเงินอุดหนุนและใบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ด้วย รายละเอียด
 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 23:39
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ให้กับพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552  รายละเอียด
 
การถวายเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือวัดใน จชต. (อ.เมือง/ยี่งอ/บาเจาะ อ.รือเสาะ/ศรีสาคร)
วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2009 เวลา 17:52
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2552 เฉพาะวัดและที่พักสงฆ์ ในเขตอำเภอเมือง ยี่งอ บาเจาะ และอำเภอรือเสาะ ศรีสาคร แล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 โดยขอให้วัดที่ได้รับการอุดหนุน ได้จัดทำใบตอบรับเงินอุดหนุนและใบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตามกำหนดด้วย รายละเอียด
 
เรียน ท่านผู้ชมเว็บ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2009 เวลา 17:23

สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดสมุดเยี่ยมบนเว็บไซต์แล้วนะครับ ที่หัวข้อ บริการของสำนักพุทธฯ/สมุดเยี่ยม หากท่านมีคำติชมใดที่เป็นประโยชน์ หรือหากต้องการบริการใด หรือข้อมุลในส่วนใดเพิ่มเติม บนเว็บไซต์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส สามารถฝากข้อความไว้ที่สมุดเยี่ยมได้นะครับ ขอบคุณครับ
 
การถวายเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือวัดใน จชต. (อ.ระแงะ)
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2009 เวลา 11:59

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2552 เฉพาะวัดและที่พักสงฆ์ ในเขตอำเภอระแงะ จะแนะ เจาะไอร้อง แล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 โดยขอให้วัดที่ได้รับการอุดหนุน ได้จัดทำใบตอบรับเงินอุดหนุนและใบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตามกำหนดด้วย รายละเอียด

 
เงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2009 เวลา 16:22

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ให้กับวัด และที่พักสงฆ์ทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส โดยขอความร่วมมือให้เจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ที่ได้รับการอุดหนุน ได้นำส่งสำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมรับรองสำเนา ให้กับเจ้าคณะอำเภอที่สังกัด รวบรวมนำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อจะได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนดังกล่าว ผ่านระบบธนาคาร ต่อไป รายละเอียด

 
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1 N1)
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2009 เวลา 15:36

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่้อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (H1 N1) แจ้งตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 140 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552  รายละเอียด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้65
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้80
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้218
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว492
mod_vvisit_counterเดือนนี้1241
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2157
mod_vvisit_counterทั้งหมด494880

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2019-09-17 19:55

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ