สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020 เวลา 16:55

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวชญานุศภัฒค์ ชูสิงแค นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการของวัดโคกมะเฟือง ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานอ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับอำเภอ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020 เวลา 16:51

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับอำเภอ กรณีการรังวัดแนวเขตที่ดินวัดป่าชุมทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน เป็นประธานในการประชุม
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมไวยาวัจกร เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2020 เวลา 11:22


วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมไวยาวัจกร เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด อีกทั้งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายประจำปีของวัด โดยมี พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...
 
การขอรับเงินเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:44

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ หากวัดใดมีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนตามรายการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องนำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถคลิกได้ที่นี่

๑. หนังสือนมัสการเจ้าคณะจังหวัด
๒. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๓. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

 
การขอรับเงินเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (ชายแดนภาคใต้)
วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:21

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. แผนการอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. แผนการอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด (ชายแดนภาคใต้)

หากวัดใดมีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนตามรายการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องนำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถคลิกได้ที่นี่

หนังสือนมัสการเจ้าคณะจังหวัด หน้า ๑
หนังสือนมัสการเจ้าคณะจังหวัด หน้า ๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

 
พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2020 เวลา 08:21

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

 
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 14:16

ความเป็นมาของพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
1. คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยให้มีการจัดตั้งพุทธศาสนสถานที่มีลักษณะเดียวกับพุทธมณฑลในส่วนกลางให้แพร่หลายเพิ่มขึ้น สำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ประชุมปรึกษาเรื่องทางศาสนา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นสถานที่แสดงธรรม โดยอาจเรียกว่า "อนุพุทธมณฑล พุทธอุทยาน หรืออื่นใดก็ได้"
2. ในคราวประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอนุพุทธมณฑลในส่วนภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติสรุปแนวทางการดำเนินในเบื้องต้น 3 ประเด็น คือ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมชี้แจงผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2020 เวลา 12:25


วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและข้อสั่งการต่าง ๆ รวมถึงติดตามรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และจัดสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2020 เวลา 18:18

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และจัดสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ทำความสะอาดภายในอาคาร บริเวณจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบทุกสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2020 เวลา 18:14


วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกัน ทำความสะอาดภายในอาคาร บริเวณจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบทุกสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรภายในสำนักงานฯ และผู้รับบริการ


 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้96
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้307
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว725
mod_vvisit_counterเดือนนี้2907
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3273
mod_vvisit_counterทั้งหมด525950

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-09-30 02:51

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ