สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
ประชาสัมพันธ์การปลดทำลายสำนวนคดี สำนวนบังคับคดี และเอกสารอื่นของศาลปกครองสงขลา
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 14:46

ศาลปกครองสงขลา จะปลดทำลายสำนวนคดี สำนวนบังคับคดี และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หากคู่กรณีในคดีประสงค์จะขอรับเอกสารในสำนวนคดีคืน สามารถติดต่อได้ที่ศาลปกครองสงขลา ในวันและเวลาราชการ โดยนำหลักฐานการแสดงตนที่ทางราชการออกให้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี่ และขอข้อมุลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๔๙๔๕ - ๖ ต่อ ๑๓๒, ๑๑๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจฯ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 14:43

ราคากลางการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศานกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:28

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วันอังคารที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 11:28

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการห้องรับรองพระภิกษุ สามเณร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2017 เวลา 13:41

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่า ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้ดำเนินการปรับปรุงป้องรับรองพระภิกษุ สามเณร บริเวณชั้น ๓ (ด้านทิศเหนือ) อาคารผู้โดยสารในประเทศ อาคาร ๒ เพื่อเป็นห้องสำหรับพระภิกษุ สามเณร พักรอก่อนขึ้นเครื่อง โดยท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมฯ ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 09:55

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งว่าได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
๑. กลุ่มพระภิกษุ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำพลังมวลชน จำนวน ๒ คน
๒. กลุ่มเครือข่ายจิตอาสา ศอ.บต. (บัณฑิตอาสา นัำประชาสัมพันธ์ นิติกร) จำนวน ๒ คน
๓. ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จำนวน ๒ คน

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องผ่านต้นสังกัด มาย้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อคณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัดจะได้ดำเนินการต่อไป  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๒ สักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017 เวลา 09:58


เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะจากเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๑๒ ซึ่งประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน ได้เข้ามาสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ณ พุทธมณฑลจังหวดันราธิวาส โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับแก่คณะในครั้งนี้ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและลั่นระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯ
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:34


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดพรหมนิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและลั่นระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในพิธีครั้งนี้มี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี พระครูพิพัฒนบุญเขต เจ้าคณะอำเภอเมือง ยี่งอ บาเจาะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระภิกษุเข้าร่วมพิธี จำนวน ๓๐ รูป และมีข้าราชการ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีประมาณ ๑๐๐ คน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:01

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดตามรายการดังต่อไปนี้ ผ่านระบบธนาคาร ให้กับวัดแล้ว ขอให้วัดที่ได้รับการอุดหนุนได้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามหลักเกณฑ์ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอให้ได้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสทราบด้วย
๑. เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระอารามหลวง คลิกที่นี่
๒. เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด (งบ จชต.) คลิกที่นี่
๓. เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป คลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:18

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้57
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้254
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว432
mod_vvisit_counterเดือนนี้1488
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1707
mod_vvisit_counterทั้งหมด456232

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2018-04-26 05:13

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ