สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:26

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2018 เวลา 13:55

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2018 เวลา 13:50

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:45

แนวทางการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของวัด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยให้จัดส่งบัญชีรายรับรายจ่ายดังกล่าวตามลำดับชั้นการปกครองสงฆ์ ทั้ง ๒ นิกาย จนถึงชั้นสูงสุดในระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. หนังสือแจ้งเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส (มหานิกาย)
๒. หนังสือแจ้งเจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส (ธรรมยุต)
๓. ตัวอย่างบัญชีรายรับ - รายจ่าย
๔. มติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง

 
เงินอุดหนุนพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ และพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วันอังคารที่ 06 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:20

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ และพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร
วันอังคารที่ 06 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:14

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 16:20

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 16:10

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมฯ ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 14:43

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งให้จังหวัดนราธิวาสดำเนินการรับสมัครบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
๑. กลุ่มพระภิกษุ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำภาคประชาสังคม  จำนวน ๒๐ คน
๒. เครือข่ายจิตอาสา ศอ.บต. (บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ นักประชาสัมพันธ์ นิติกร) จำนวน ๑ คน
๓. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  จำนวน ๑๐ คน

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ต้นสังกัด หรือติดต่อไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือคลิกที่หัวข้อด้านล่าง ทั้งนี้กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

หนังสือนมัสการเจ้าคณะจังหวัด
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
ใบสมัคร
หลักเกณฑ์

 
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาฯ ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2017 เวลา 10:11

ด้วย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรในจังหวัดนราธิวาส ที่กำลังศึกษาทั้งแผนกธรรมบาลี และแผนกสามัญ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดคลิกที่นี่

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้62
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้74
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้373
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว540
mod_vvisit_counterเดือนนี้1778
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2375
mod_vvisit_counterทั้งหมด477406

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2019-01-24 17:21

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ