สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2020 เวลา 17:52

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่บันทึกผลการตรวจสอบเรื่องการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดเขานาคา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2020 เวลา 17:51

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหามานพ อติโรจโน เจ้าอาวาสวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม/เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร นำส่งเอกสารเรื่องการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และประสานเรื่องการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในเขตปกครอง กับนายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส"
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2020 เวลา 17:49


วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางสาวพรรณฤมล มาเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส" ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางสาวพิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:23

วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม ณ ตลาดบาเละฮิเล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:16

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีถวายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แก่วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด และ วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับอำเภอ ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีถวายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:08


วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีถวายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:05


วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวชญานุศภัฒน์ ชูสิงแค นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง "การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ" โดยวิทยากรจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:58


วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วย พระมหาสมชาย วิริยวโร เจ้าคณะอำเภอยี่งอ-บาเจาะ พระครูบริหารสังฆานุวัตร เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัดของจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและเป็นเลขานุการในการประชุม จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลในการพิจารณาเพิ่มเติมร่วมกับ พระครูบริหารสังฆานุวัตร เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง ณ วัดบุณณาราม ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดป้ายวัดขวัญไม้งาม
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:29


วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายวัดขวัญไม้งาม ซึ่งได้รับการอนุญาตนับเป็นวัดลำดับที่ ๗๙ ของจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส จากนั้น ร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ และพบปะพูดคุยกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ณ วัดขวัญไม้งาม ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

 

 


อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเวียนเทียนและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:27


วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเวียนเทียนและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมี พระครูพิพัฒนบุญเขต เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส/เจ้าอาวาสวัดเขานาคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรม และดูแลอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากอ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้501
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว806
mod_vvisit_counterเดือนนี้617
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3337
mod_vvisit_counterทั้งหมด520387

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-08-06 08:08

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ