สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันอังคารที่ 26 พฤษจิกายน 2019 เวลา 14:16

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรจังหวัดนราธิวาส รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อถวายให้กับพระภิกษุสามเณรในจังหวัดนราธิวาส ที่กำลังศึกษาทั้งแผนกธรรมบาลี และสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ และสามเณร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 15:14

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ และสามเณร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:46

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนตามหลัก "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ)
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019 เวลา 10:26

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนตามหลัก "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส) ได้มีมติมอบหมายให้เจ้าคณะตำบลทั้ง ๑๒ ตำบล (มหานิกาย) และเจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส (ธรรมยุต) ได้คัดเลือกวัดในเขตปกครอง จำนวน ๑ วัด เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019 เวลา 09:08

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 16:03

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิพิธนวกรรมโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งคา
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 16:27


วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวาทิน  กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิพิธนวกรรมโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งคา โดยมี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้มีข้าราชการ ประชาชน จากทั่วทุกพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากอ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 15:56

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับวัดที่เป็นศูนย์กลางในระดับอำเภอ จำนวน ๑๒ วัด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถว้น) ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
เงินอุดหนุนการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์เครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2019 เวลา 15:29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์เครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน ผ่านระบบธนาคาร โดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2019 เวลา 14:42

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้46
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้73
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้487
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว500
mod_vvisit_counterเดือนนี้1715
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2007
mod_vvisit_counterทั้งหมด503557

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-01-25 15:10

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ