สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี และคณะ
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 เวลา 15:25

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


 


อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมกำหนดแผนการดำเนินการจัดทำงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 เวลา 15:18

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมกำหนดแผนการดำเนินการจัดทำงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดพรหมนิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมความพร้อมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 เวลา 14:02

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส  ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 เวลา 13:20


วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) และร่างแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม


อ่านเพิ่มเติม...
 
อำนวยความสะดวกในการเดินทางนำรถไปส่ง พระสมเกียรติ จนฺทสาโร และพระอภิชาติ พุทธมาโน ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 เวลา 13:09

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวพชร อินทร์แก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  อำนวยความสะดวกในการเดินทางนำรถไปส่ง พระสมเกียรติ จนฺทสาโร และพระอภิชาติ พุทธมาโน ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้เฝ้าระวังสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สถานที่พักสังเกตอาการ COVID-19 Local Quarantine กกท.จังหวัดนราธิวาส ครบจำนวน ๑๔ วันแล้ว และไม่พบอาการติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่พระประมาณ สุมโน เจ้าอาวาสวัดขวัญไม้งาม
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 เวลา 12:08

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่พระประมาณ สุมโน เจ้าอาวาสวัดขวัญไม้งาม พร้อมถวายคำแนะนำในการจัดการศาสนสมบัติ และการจัดทำบัญชีวัดให้ถูกต้อง ณ วัดขวัญไม้งาม ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และมติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันที่ ๒
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 เวลา 11:05

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยตัวแทนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และมติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการทุกระดับ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ เรื่อง บทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในการสนับสนุนส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วย


อ่านเพิ่มเติม...
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม นำสู่สันติสุข ด้วยฐานพุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 เวลา 10:46

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม นำสู่สันติสุข ด้วยฐานพุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี พระเทพสิทธิมุนี รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ ไมโลกล่องพร้อมดื่ม กาแฟปรุงสำเร็จ และน้ำดื่ม ให้กับวัดและที่พักสงฆ์ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๐๐ แห่ง ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และมติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 เวลา 10:17

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และมติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการทุกระดับ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระเทพสิทธิมุนี รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๙๙ รูป นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดีอ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมต้อนรับ - ส่ง พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 เวลา 09:21

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางทิตยา แซ่เลี่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับ - ส่ง พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้  ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้96
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้310
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว725
mod_vvisit_counterเดือนนี้2910
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3273
mod_vvisit_counterทั้งหมด525953

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-09-30 03:23

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ